How the blind audience receive and experience audio descriptions of visual events

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

The theoretical aim of the project is to gain a better understanding of the principles that underlie successful communication between the sighted and the blind via audio description (AD). The aim of a series of experiments is to identify similarities and differences in how the sighted and the blind understand, segment and experience visual, spatial as well as temporal properties of an event. The project also includes workshops with researchers, practitioners of AD, interest organisations and blind users of AD. The applied goal is to increase the quality of AD and to support the training of audio describers and AD practices, and ultimately facilitate the understanding and accessibility of visual information for the visually impaired.

Populärvetenskaplig beskrivning

Hur den blinda publiken förstår och upplever syntolkning av visuella händelser?
Merparten av den information som vi dagligen bearbetar tas in via synen. Möjligheten att uppfatta visuella skeenden när man t.ex. tittar på en film är något som de flesta av oss tar för givet. Men för personer som är blinda eller som har grava synnedsättningar är inte detta möjligt. Man kan dock tillgängligheten av visuella skeenden genom syntolkning. Målet med syntolkning är att framkalla "mentala bilder" av visuella händelser genom att beskriva dem språkligt. En syntolk behöver således välja ut vad som ska beskrivas, hur det ska beskrivas, när det ska beskrivas och därefter artikulera denna språkliga information muntligt.
Men hur förstår och upplever människor utan syn sådana beskrivningar? Har de överhuvudtaget förmågan att visualisera? Det finns idag mycket belägg för att blinda faktiskt kan använda sig av mentala bilder på ett liknande sätt som seende. Men det finns också grundläggande skillnader i de underliggande kognitiva processerna. Blinda "visualiserar" främst med haptik och rörelser, vilket är långsammare och mer kostsamt än när seende bearbetar motsvarande information. Detta är kritiskt att beakta vid utvecklandet av syntolkning och ställer specifika krav på vad som bör beskrivas, när det ska ske och hur sådan information ska artikuleras och beskrivas. Men forskning på dessa aspekter är i dag mer eller mindre obefintlig i Sverige och resten av världen.
Projektets teoretiska mål är att identifiera de faktorer som ligger till grund för framgångsrik kommunikation mellan blinda och seende. Vi kommer därför att genomföra ett antal experiment vars mål är att identifiera likheter och skillnader i hur blinda och seende förstår, segmenterar och upplever visuella, spatiala och temporala aspekter av händelseförlopp. Det tillämpade målet är att öka kvaliteten på syntolkning och att erbjuda bättre verktyg för utbildning och vidareutbildning av syntolkning, för att i slutändan öka möjligheterna för icke-seende att tillgodogöra sig visuell information.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/12/012021/12/31

Fria nyckelord

  • audio description
  • information processing
  • sighetd and blind audiences
  • temporal, visual and spatial properties
  • understanding, segmenting and experiencing events
  • accessibility