Humaniora i rörelse: Kunskapscirkulation i Sverige och Västtyskland under efterkrigstiden

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

I forskningsprojektet ”Humaniora i rörelse” undersöker vi – Johan Östling, Anton Jansson och Ragni Svensson – cirkulation av humanistisk kunskap i 1960- och 1970-talens Sverige och Västtyskland. Syftet är både att utveckla kunskapscirkulation som analytiskt ramverk och att lämna konkreta bidrag till utforskningen av kunskapens plats i efterkrigstidens samhälle. Projektet löper under 2019–2021 och vårt mål är att skriva en gemensam monografi som belyser en rad olika aspekter av vårt ämne.

I detta kunskapshistoriska forskningsprojekt hämtar vi inspiration från nyare tendenser inom vetenskapshistoria, mediehistoria, bokhistoria, humanvetenskapernas historia och andra angränsande ämnen. Ett analytiskt nyckelbegrepp är kunskapscirkulation – det vill säga hur kunskap formas och omformas när den befinner sig i rörelse. Det kan handla om hur kunskap populariseras, förmedlas eller överförs, men också om de aktörer eller medieformer som har betydelse för cirkulationen.

Vår ambition är att konkretisera och utveckla analysen av cirkulation. Vi gör det genom att lansera begreppet ”offentlig kunskapsarena”. En sådan kan förstås som en plats som inom sina givna ramar erbjuder möjlighet och sätter gränser för cirkulation av kunskap. Den fungerar som en mötes- eller åskådningsplats för en viss typ av kunskapsaktörer och publiker. För att den ska kunna vara en arena som befordrar samhällelig kunskapscirkulation måste den vanligen äga ett mått av stabilitet och beständighet.

Vår empiriska forskning kommer att bestå av komparativa studier av ett antal kunskapsarenor i offentligheten. Johan Östling kommer att analysera humanistisk kunskap i tidens massmedier. I en studie tar han sin utgångspunkt i Svenska Dagbladets dagliga essäsida ”Under strecket” och dess tongivande aktörer. Utifrån detta vidgar han resonemanget till pressens roll som arena för cirkulation av akademisk kunskap. I en annan studie riktar han in sig mot etermedierna, i synnerhet den tidiga televisionen. Åtskilliga av de dominerande personerna som verkade här hade en gedigen akademisk bakgrund och sörjde för förmedling av humanistisk kunskap.

Anton Jansson undersöker i en första delstudie efterkrigstidens kristna deloffentlighet. Tiden ifråga uppfattas ofta som relativt sekulär, men här fanns här starka kristna rörelser, opinioner och institutioner. Detta tematiseras som en kristen deloffentlighet, det vill säga en delvis avgränsad offentlighet med egna aktörer, arenor och publiker. I fokus för den empiriska undersökningen står tidens kristna kulturtidskrifter, vari humanistisk kunskap fyllde en viktig funktion. I Janssons andra delstudie undersöks folkbildning med särskilt fokus på arbetarrörelse och socialdemokrati. Även arbetarrörelsen kan ses som besittande en specifik deloffentlighet där gemensam kunskapsbildning och -cirkulation skedde, både i lokala studieförbund och nationellt, genom tidskrifter med mera. I studien undersöks såväl ABF:s verksamhet som rörelsens folkhögskolor (Brunnsvik) och press (tidskriften Tiden). Också här efterfrågas specifikt vilken roll det humanistiska kunskapsområdet spelade.

Ragni Svenssons båda bidrag till projektet undersöker cirkulationen av humanistisk kunskap utifrån ett bokmarknadsperspektiv. I den första studien analyseras hur humanioraämnena populariserades som en del av den så kallade pocketboksrevolutionen under 1960- och 1970-talen. Särskild hänsyn tas till Bonniers populärvetenskapliga pocketserie Aldus, utgiven mellan 1957 och 1977. Aldus är ett av de mest betydelsefulla svenska exemplen på en pocketboksutgivning med folkbildande ambition, efter mönster från bland annat Västtyskland. I sin andra studie undersöker Svensson cirkulationen av humanistisk kunskap inom den bokcaférörelsen under 1970-talet. De socialistiska bokcaféer som här står i centrum var tidstypiska exempel på hur en kunskapsarena kan verka simultant som en utåtriktad verksamhet med syfte att påverka en allmän opinion, och inåt som en del av en sorts motoffentlighet, eller alternativ kunskapsarena.

Som forskningsprojekt har ”Humaniora i rörelse” flera syften. För det första önskar vi på ett teoretiskt plan kunna utveckla diskussionen om kunskapscirkulation, bland annat genom att införa begreppet kunskapsarena. För det andra hoppas vi kunna erbjuda empirisk konkretion till de ofta allmänna och programmatiska utsagor som hittills har kännetecknat kunskapshistoria. För det tredje vill vi utmana en föreställning om humanioras kris under efterkrigstiden och i stället demonstrera den betydelse som humanistisk kunskap hade i offentligheten. Avslutningsvis tror vi att vi med vårt fokus på 1960- och 1970-talens fördigitala värld kan bidra till att ställa dagens alltmer digitala tillvaro i ett nyttigt historiskt perspektiv.
Kort titelHumaniora i rörelse
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/03/012021/02/28

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia
  • Humaniora

Fria nyckelord

  • kunskapshistoria, history of knowledge, kunskapskultur, cultures of knowledge, Wissensgeschichte, circulation of knowledge, kunskapscirkulation