iCOPE – the interregional Childhood Oncology Precision medicine Exploration Project

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Förekomsten av cancer hos barn i Europa ökar med 6–10% per tio år, och dödligheten och behandlingstoxiciteten är fortfarande hög. Det behövs forskning för att kunna hitta nya sätt att i) bota fler barn från deras cancersjukdomar och ii) minska de behandlingsrelaterade komplikationerna (eller toxicitet) och se till att barnen och familjerna mår så bra som möjligt under och efter behandlingen. Sådan forskning måste således fokusera på genetik, biomarkörer, E-health, diagnostik, behandling och livskvalitet. För att kunna bedriva denna forskning, behövs bred kunskap kring alla dessa aspekter, samt ett stort patientunderlag som möjliggör att inom överskådlig tid kunna svara på de olika forskningsfrågorna.

iCOPE-initiativet (Interregional Childhood Oncology Precision Medicine Exploration) har fått beviljat ett 3 års EU-interregbidrag och kombinerar patientkohorter och forskningsexpertis över Öresundsregionen, inklusive patienter och forskare från Region Skåne, Lunds universitet, Rigshospitalet och Danmarks Tekniske Universitet.

iCOPE skapar en gemensam databas för att inkludera alla nydiagnostiserade patienter (ca 500 patienter) och ett retrospektivt urval av patienter (ca 1500). Tumör-DNA / RNA och värd-DNA sekvenseras och kopplas till fenotypisk information innefattande demografi, sjukdomskarakteristika, behandlingstoxicitet, resultat och QoL. Ett antal forskningsområden kommer identifieras, och några av dem som kommer att inkludera patienter från Lund är:

1. Akut lymfatisk leukemibehandlingstoxicitet, sena effekter och effekten av värdgenomet.
2. Utveckling av förändringar i tumör-DNA under tumörtillväxt, under kemoterapi och i primära kontra återfalls tumörer.
3. Genetisk reglering av akut leukemi genom genuttrycksprofilering.
4. Utveckling och införande av e-hälsoverktyg för att stödja och stärka egenvård hos familjer med barn som diagnosticerats med barncancer.
5. Identifiering och utvärdering av etiska problem som uppstår vid generering och lagring av patient- och familjegenetisk information.

iCOPE kommer inte bara att fungera som en plattform för att skapa stora patientgrupper och ge tillgång till genotypisk och fenotypisk information för varje enskilt projekt. Det främjar också interaktion mellan forskare över forskningsområdet vilket är viktigt eftersom en helhetssyn för dessa patienter skapar nya möjligheter att förbättra resultatet av vården.
Kort titeliCOPE
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/04/012022/09/30

Samarbetspartner

  • Lunds universitet
  • Technical University of Denmark (Medsökande)
  • Copenhagen University Hospital (Medsökande) (huvudsaklig)

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper
  • Omvårdnad