Illustrationer i läroböcker i biologi 1850-1950

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Under 1800-talet utvecklades nya reproduktionstekniker vilka möjliggjorde ökad bildanvändning i enklare verk som läromedel. Men det var fortsatt dyrare att reproducera bild än text. När nya läromedel sammanställdes utifrån aktuell forskning och internationella förebilder kunde texten vara nyskriven medan bilderna hämtades från föregångarna.

Projektet syftar till att göra en bokhistorisk undersökning av bildanvändningen i svenska skolböcker i biologi/naturalhistoria under perioden 1850-1950. Vilka bildtekniker användes, hur och varför? På vilket sätt använde man sig av de olika teknikerna: svartvita textbilder i förhållande till separata färgplanscher, fotografi i förhållande till teckningar?

I läromedlen kunde forskarna föra ut nya idéer och ny kunskap till en större allmänhet. Studien är tänkt att belysa utgivningshistoriken inom en genre som ska spridas i stora upplagor. För förlagen var utgivning av läromedel en viktig inkomstkälla.

Utgångspunkten för studien är teorier om tryckets, tryckteknikernas och bokmarknadens betydelse för spridningen av vetenskapliga rön, samt diskussioner om hur populärvetenskap och läromedel växelverkar med den vetenskapliga kunskapsproduktionen. Läromedlen bildar allmänheten, formar den blivande forskaren, ger grunden för vetenskapssamhället och utvecklar den läromedelsförfattande forskaren. Trycket och bokmarknaden är en förutsättning för att effektivisera inlärningen utanför klassrummet.

Projektet syftar till att ta fram ny kunskap om hur vetenskapliga rön i form av bilder sprids i skolan och hur bilderna återanvänds under en längre tid och i nya sammanhang.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012015/12/31