Projektinformation

Beskrivning

Syftet med vårt projekt är att utveckla nya redskap och datainfrastrukturer för att skapa en bättre beredskap i framtiden för pandemier, större sjukdomsutbrott och andra hälsokriser i befolkningen. I utvecklingen kommer vi att använda tillämpad artificiell intelligens, maskininlärningsmetoder och andra metoder som är lämpliga för explorativ dataanalys i stora datamängder. Unikt för vårt projekt är att all utveckling kommer att göras med stor hänsyn till den mångfald som finns i befolkningen avseende ålder, kön, födelseland, levnads- och sociala förhållanden samt hälsa. Genom att fokusera på befolkningens mångfald i plattforms- och applikationsutvecklingen skapar vi förutsättningar för ökad träffsäkerhet, jämställdhet och social hållbarhet i förebyggande och sjukdomshindrande insatser under framtida pandemier och andra hälsokriser.

Ett annat särskiljande drag med vår tvärvetenskapliga innovationsmiljö är att vi i en rättsvetenskaplig analys även kommer att studera hur balans kan uppnås i användningen av känsliga data, digitala verktyg och ny informationsteknologi under pandemier och andra hälsokriser mellan, å ena sidan kollektiva skyldigheter och å andra sidan individuella rättigheter, såsom rätten till privatliv, samtidigt som en hållbar social utveckling främjas.

Populärvetenskaplig beskrivning


Kort titelFörbättrad pandemiberedskap
AkronymPREPARE
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/01/012025/12/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Umeå University
  • Halmstad University
  • Region Skåne
  • Region Halland
  • Xerum AB

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen