Religionsämnet i en skola för alla

Projektinformation

Beskrivning

Avhandlingsprojektet undersöker relationen mellan religionsämnet, inkluderande undervisning och målsättningen om en skola för alla. Ur ett vidare perspektiv handlar arbetet om frågor om inklusion och exklusion och hur skolans inkluderande praktiker upplevs på olika sätt av elever. Närmare bestämt: Hur upplevs skolans ideal om att passa alla av den som tydligt är ”objekt” för en sådan intention? Utgångspunkten för arbetet är att idén om en skola för alla är komplex med avseende på variationen av elever som skolan förhåller sig till i dag. Denna komplexitet förutsätter flexibilitet och normkritiska förhållningssätt men också kompromisser mellan olika utbildningsmål och elevgrupper. I det snävare perspektivet reser avhandlingsprojektet frågan om hur elever med rörelsehinder erfar denna komplexitet och vad deras erfarenhet har för betydelse för religionsundervisningen, framförallt med avseende på förståelsen för andra, mångfald och etik.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2017/09/012019/06/12

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Nyckelord

  • inkluderande undervisning
  • religionsdidaktik
  • funktionsvariation
  • didaktik
  • en skola för alla