Individanpassad behandling av patienter med depression, med särskilt fokus på suicidrisk.

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Avsikten med ramprojektet är att hitta strategier för individanpassad behandling av patienter med depression, med särskilt fokus på patienter med självmordsbenägenhet. Del 1-4 syftar till att finna teoretiska underlag för nya behandlingsstrategier. I del 5-7 prövas nya behandlingsstrategier baserade på våra tidigare fynd.
Bakgrund. Depression är ett stort folkhälsoproblem som under livet drabbar cirka 20 % av befolkningen. Av dessa blir cirka 30 % aldrig helt bra. En anledning till svårigheten att hitta rätt behandling till en enskild patient är sannolikt att psykopatologin bakom olika patienters tillstånd är varierande. I det här projektet använder vi oss av egna och andras vetenskapliga fynd avseende psykopatologiska faktorer med betydelse för depression eller självskadebeteende som komplement till diagnostiken för att på så sätt hitta nya behandlingsstrategier
Del 1. Genetics in depression and suicidal behaviour (GEN-DS). 520 patienter med misstänkt affektivt syndrom rekryteras från psykiatrisk öppen- och slutenvård. De undersöks med hjälp av en semistrukturerad intervju och välkända skattningsinstrument. Blodprov tas för analys av läkemedelskoncentration och faktorer relaterade till stress- och immunsystemen, cellulärt åldrande och neurogenes.
Del 2. Biologisk sårbarhet hos patienter som gjort suicidförsök. Projektet består av en databas, bestående av information från cirka 500 suicidnära patienter, med tillhörande blodprov och likvorprov sparade i en biobank.
Del 3. Kognitiva funktioner, självkritik och attityder vid självskadebeteende. Patienter med eller utan självskadebeteende rekryteras från psykiatrin i Lund. De bedöms av läkare och legitimerad psykolog enligt strukturerade intervjuer.
Del 4. Förekomst av ångest och depression vid njurartärstenos. Patienter som ska opereras för njurartärstenos (NAS) rekryteras vid kärlkliniken i Malmö. Före genomförd operation undersöks de avseende om de någon gång haft en ångest- eller depressionssjukdom.
Del 5. Farmakologisk expertbehandling av patienter med genotyperna CYP2D6 UM eller PM. Patienter från delprojekt 1 med pågående depression och med genotyperna CYP2D6 UM eller PM erbjuds farmakologisk rådgivning från klinisk farmakolog till deras behandlande läkare.
Del 6. Byte av antidepressivt läkemedel till patienter med genotypen CYP2D6 IM och upplevda biverkningar. Patienter från delprojekt 1 med fenotypen CYP2D6 IM samt muntorrhet, ökad drömaktivitet eller skattat antal biverkningar över 4 enligt UKU-S erbjuds att delta i projektet.
Del 7. Tilläggsbehandling med vitamin D till deprimerade patienter med fenotypen CYP2D6 EM och låga vitamin D nivåer. Patienter från delprojekt 1 med pågående depression, fenotypen CYP2D6 EM samt med vitamin D nivåer under 50 nmol/L erbjuds att delta i projektet i samråd med sin behandlande läkare. De randomiseras till tilläggsbehandling med vitamin D eller placebo.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2012/01/02 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap