Integration and Tradition: the Making of the Syriac Orthodox Church in Sweden

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Migration påverkar de flesta länder i världen i dag, inte minst sedan de senaste krigen i Syrien och Mellanöstern. Den nya flyktingsituationen utmanar på många sätt nationalstatens kärna och dess strävan efter sammanhållning och stabilitet. Många av de migranter som har kommit till Sverige sedan 2015 är assyrier/syrianer, eller suryoye som de kallar sig själva, en grupp som funnits i Sverige sedan 1960-talet. I och med den nya immigrationen utgör Sverige idag ett av det viktigaste länderna i världen för gruppen. De flesta assyrier/syrianer är kristna och hör till den Syrisk-ortodoxa kyrkan, en kyrka där traditionen spelar en stor roll och där rötterna går tillbaka ända till de första århundradena av vår tideräkning.

Mot denna bakgrund avser detta projekt att genom etnografiska fallstudier kritiskt undersöka integrationsprocesser i tre specifika syrisk-ortodoxa församlingar i Sverige, med fokus på:

1. hur församlingarna organiseras, bland annat i förhållande till andra religiösa samfund och svenska myndigheter
2. hur ledarskapet (tex präster, diakoner, församlingsråd) i församlingarna ser ut och har förändrats i Sverige
3. hur religiösa ritualer förändras och omtolkas
4. religiös undervisning av bland annat barnen i församlingarna.

För att förstå hur integrationen ser ut inom dessa fyra fokusområden har vi valt att studera det utifrån hur religiösa traditioner upprätthålls och omförhandlas i dessa processer eftersom traditioner kan uppfattas vara stabila över tid, men tidigare studier har visat att dessa i samband med migration i stor utsträckning är föränderliga.

Forskningsfrågorna för projektet är följande:
(i) Hur har de syrisk-ortodoxa församlingarna integrerats i det svenska samhället?
(ii) Hur har syrisk-ortodoxa traditioner upprätthållits, omförhandlats och förändrats i relation till dessa integrationsprocesser?

Genom att föra samman kompetenser inom både migrationsstudier och kyrkohistoria, genom att undersöka förändringar i en religiös organisation och förändringar för enskilda, inte som två separata, utan som två tätt sammanflätade processer, och genom att särskilt sätta fokus på hur religiösa traditioner kan både underlätta och hindra integration, avser projektet ge ett betydande bidrag inte bara till vår förståelse av hur integrationsprocesser och religiösa traditioner är sammankopplade inom stor invandrargrupp i Sverige idag, utan även generellt för invandrargrupper där religionen spelar en stor roll – ett perspektiv som ofta saknas i tidigare migrationsforskning.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/01/012021/12/31