Intrång i och reglering av äganderätten till mark - Ett angreppssätt och en studie av markåtkomstsystemet i Sverige

Projektinformation

Beskrivning

Hur bör ett markåtkomstsystem med tillhörande ersättningssystem vara konstruerat ur en effektivitetsaspekt? För att besvara frågan konstruerar jag i avhandlingen ett angreppssätt för att analysera markåtkomstsystem. Angreppssättet appliceras sedan på gällande svensk rätt för att utröna huruvida det svenska markåtkomstsystemet är inbördes koherent och främjar ekonomisk effektivitet.

Populärvetenskaplig beskrivning

När bör det vara möjligt att genomföra markåtkomst och hur bör ett sådant system regleras rättsligt? Det är en av de frågor som avhandlingen besvarar.

Markåtkomst handlar om vilka möjligheter en aktör har för att inskränka äganderätten till mark. Äganderätt generellt är viktig i samhället, den är nödvändig för att individer ska kunna handla med varandra och en fungerande marknadsekonomi. Mark har speciella egenskaper som skiljer sig mot andra saker man kan äga bl.a. att mark är platsberoende. Dessa egenskaper är en förklaring till varför markanvändning berörs av många olika lagar. I Sverige behöver man t.ex. tillstånd för att få bebygga, schakta eller riva, eller för att få dela upp sitt markinnehav.

Medan äganderätt till mark är av central vikt för samhället i stort uppstår ibland behovet av att kunna inskränka äganderätten. Det finns en konflikt mellan den privata äganderätten och behovet av att kunna inskränka denna för att tillgodose samhällets behov av mark för t.ex. infrastruktur. Ett markåtkomstsystem måste beakta flera viktiga aspekter och samtidigt skapa en effektiv markanvändning.

I avhandlingen undersöker författaren hur ett markåtkomstsystem bör vara utformat med hänsyn till samhällseffektiviteten. För att utreda hur ett markåtkomstsystem kan hantera beskriven konflikt konstruerar författaren ett angreppssätt. Angreppssättet består av teorier och modeller hämtade från det nationalekonomiska och rättsliga vetenskapsområdet. Angreppssättet appliceras på det svenska markåtkomstsystemet för att utreda om detta system är samhällsekonomiskt effektivt, går att härleda från rättsliga och ekonomiska principer samt är koherent.

Med hjälp av angreppssättet kommer författaren fram till följande slutsatser för hur ett markåtkomstsystem bör se ut: 1. Markåtkomst måste vara möjligt att tillämpa. Dock enbart för sådana åtgärder där en positiv nettonytta uppstår. 2. Ersättning ska utgå vid markåtkomståtgärder utom i fall där antalet berörda är många och vardera skada är liten. Ersättning ska inte utgå när markåtkomst sker för att hindra olaglig verksamhet. 3. Ersättningen ska vara högre än fastighetens marknadsvärde eller bedömda marknadsvärdeminskning. Om inte ersättningen är högre än dessa belopp kommer fastighetsägaren lida en nyttoförlust. Sammantaget innebär dessa nyttoförluster en lägre ekonomisk effektivitet i samhället. 4. Den aktör som nyttjar markåtkomst ska svara för kostnaderna för ersättningen.

För att tillämpa angreppssättet på svensk rätt undersöker författaren hur man kan förstå och analysera äganderätt och dess historiska utseende i Sverige. Dels hur lagstiftaren genom historien har hanterat äganderätt till mark, dels vad vid varje tids gällande ersättningssystem säger om synen på äganderätt. Den historiska genomgången visar att under den tid äganderätten innebar störst befogenheter var även ersättningen vid inskränkande av äganderätten som störst. När lagstiftaren senare inskränkt befogenheter och fastighetsägarnas handlingsfrihet har ersättningarna samtidigt minskats.

Resultatet av att applicera angreppssättet på det svenska markåtkomstsystemet är att det är ett effektivt och koherent system. Regler går att härleda från ekonomiska och rättsliga principer. Författaren visar att en bidragande orsak är den lagändring som skedde 2010 då expropriationslagen reformerades med att ett påslag om 25 \% tillkom på ersättningsbeloppen.

Angreppssättet kan i framtiden bl.a. användas av andra aktörer i framtiden tillämpa för att utvärdera huruvida en planerad åtgärd bör genomföras med stöd av tvingande lag, eller om det blir mer effektivt hanterat genom avtal.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2015/09/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik
  • Nationalekonomi

Nyckelord

  • ersättning
  • fast egendom
  • intrång
  • markåtkomst
  • effektivitet