Öka skrivlusten! Tangentbordsloggning och kamratobservation – nya verktyg för textskapande hos barn

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet ska implementera och utvärdera en modell för att träna skrivande för skolbarn med typisk språkutveckling, och barn med språkutveckling på annorlunda villkor. I projektet används tangentbordsloggning och kamratobservation.

Projektet är finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Huvudsökande är Birgitta Sahlén, Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi,LU

Barn med språkutveckling på annorlunda villkor (t ex flerspråkiga barn, barn med hörselnedsättning eller dövhet) får ofta problem med läs- och skrivutvecklingen har får därför sämre möjligheter att möta de krav på god skriftspråklig kommunikation som idag ställs av både skola och arbetsliv. Det finns idag få forskningsstudier som undersöker hur skrivutvecklingen kan stimuleras från mellanstadieåldern och uppåt, då barnet behöver kunna behärska olika genrer: berättelser, redogörelser och argumentativa texter.

Detta projekt kommer att utveckla och utvärdera en skrivträningsmodell där vi tränar och jämför barn med normal hörsel i årskurs fem, med barn med hörselnedsätningar. När modellen är utvärderad kommer den att implementeras i ytterligare 10 mellanstadieklasser. Fokus ligger på att utveckla skrivprodukten och skrivprocessen i personliga berättelser.

Viktiga forskningsfrågor är: Hur är kognitiva förmågor relaterade till skrivprodukt/skrivprocess? Har vissa barn mer hjälp av modellen än andra? Vad spelar ålder, en- och flerspråkighet samt hörsel för roll?

Projektet leds av Birgitta Sahlén, professor i logopedi. Medarbetare är också Fil. dr Lena Asker-Árnason (logopedi), Fil. dr Joost van de Weijer (lingvistik), Leg. logoped Emily Grenner (doktorand), samt Viktoria Åkerlund (projektassistent).
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012019/12/31