Kunskap i en digital värld: tillit, trovärdighet och relevans på nätet

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Kunskap är centralt i dagens samhälle samtidigt som villkoren för att tillägna sig kunskap radikalt förändrats. De ingående forskarna kommer att studera hur information söks, används, kommuniceras och utvärderas på nätet. Forskargrupper som deltar: ”Informationspraktiker: kommunikation, kultur och samhälle” (IP) och ”Lund University Information Quality Research Group (LUIQ).

Kunskap är centralt i dagens samhälle samtidigt som villkoren för att tillägna sig kunskap just nu genomgår stora och fundamentala förändringar, framför allt när det gäller tillgången till, och användningen av, digital information. Dessa förändringar reser en rad frågor angående hur vi använder informationen och vilken kvalitet den faktiskt har – frågor som på grund av deras komplexitet och många aspekter bäst studeras inom ramen för en tvärvetenskaplig forskningsmiljö.

De ingående forskarna kommer att inom ramen för projektet studera en rad teman som är direkt relevanta för hur information söks, används, kommuniceras och utvärderas på nätet. Varje tema bearbetas dels från ett ”internt” kulturvetenskapliga perspektiv, dels från ett mer ”externt” filosofiskt perspektiv. Det förra fokuserar på webb-baserade informationspraktiker som en del av en kultur av informationsinhämtande, -användande och -utbyte, medan det senare studerar webb-resurser med avseende på deras faktiska förmåga att ge kunskap och information av hög kvalitet.

Den planerade forskningen syftar till att bidra till vår kunskap och förståelse t ex av den roll som sökmotorer spelar i ett demokratiskt samhälle och de förväntade kognitiva och pedagogiska konsekverna av att förlita sig på sociala medier i undervisningen. Projektet avser därmed att bana väg för att samhället, dess medborgare och institutioner, antar en mer aktiv roll i formandet av vår gemensamma digitala framtid.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012017/12/31

Finansiering

  • Swedish Research Council