Kunskap i rörelse: Samhällelig cirkulation av kunskap i efterkrigstidens Sverige och Tyskland

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Forskningsprogrammet ”Kunskap i rörelse: Samhällelig cirkulation av kunskap i efterkrigstidens Sverige och Tyskland” har som syfte att både förbättra den generella förståelsen av kunskapscirkulation och att lämna konkreta bidrag till utforskningen av kunskapens plats i efterkrigstidens samhälle.

Programmet är en del av det framväxande kunskapshistoriska fältet och är inspirerat av nyare tendenser inom vetenskapshistoria, globalhistoria, mediehistoria, bokhistoria, humanvetenskapernas historia och andra angränsande ämnen. Ett analytiskt nyckelbegrepp är kunskapscirkulation – det vill säga hur kunskap formas och omformas när den befinner sig i rörelse. Konkret kan det handla om hur kunskap populariseras, förmedlas eller överförs, men också om de aktörer, arenor eller medieformer som har betydelse för cirkulationen. En viktig utgångspunkt här är att kunskap inte är något statiskt: den kan förflyttas mellan olika former och medier, och i denna process genomgår den potentiellt alltid förändringar.

I empiriskt centrum för detta program står en serie komparativa studier av hur humanistisk kunskap (i bred mening) cirkulerade i de svenska och västtyska samhällena under 1960- och 1970-talen. De enskilda fallstudierna återstår ännu att definiera, men de kan komma att behandla de humanistiska forskarnas roll som kunskapsaktörer i offentligheten, villkoren för den akademiska facklitteraturen på bokmarknaden, den humanistiska kunskapens ställning inom olika utbildningsinstitutioner eller andra besläktade ämnen. Genom att ställa det svenska fallet mot det västtyska kan fruktbara analyser möjliggöras.

Programmet är en integrerad del av den större kunskapshistoriska miljö som finns vid Historiska institutionen i Lund. Denna samlar ett antal forskare ur en huvudsakligen yngre generation, och kännetecknas av en empirisk mångfald samtidigt som det finns ett gemensamt intresse av att utforska kunskapshistoriska teorier, metoder och begrepp. Under 2018 gav vi ut antologin Circulation of Knowledge och ytterligare publikationer är planerade. Förutom ett livaktigt kunskapshistoriskt seminarium har vi bildat ett nordiskt kunskapshistoriskt nätverk och odlar internationella kontakter.

I inledningen till vår antologi diskuterar vi innebörden av kunskapshistoria och kunskapscirkulation ytterligare. Se: http://portal.research.lu.se/portal/sv/publications/the-history-of-knowledge-and-the-circulation-of-knowledge(71f8f84f-f32f-4aad-b371-ccba8f08a750).html
Kort titelKunskap i rörelse
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/01/012023/12/31

Finansiering

  • Knut and Alice Wallenberg Foundation

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Historia och arkeologi

Fria nyckelord

  • kunskapshistoria, history of knowledge, kunskapskultur, cultures of knowledge, Wissensgeschichte, circulation of knowledge, kunskapscirkulation