Från kunskap till handling i kommunal hälso- och sjukvård för äldre: Vilka incitament, hinder och behov identifierar legitimerad personal?

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Vårdtagare inom kommunal äldreomsorg har allt större vårdbehov. Med överföringen av avancerad vård från sjukhus till hemsjukvård, och därutöver konsekvenserna av C OVID-19, måste den kommunala hälso- och sjukvårdens förmåga att möta kraven stärkas. Flertalet anställda är undersköterskor och andelen akademiskt utbildad vårdpersonal är låg. Många sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter har magister- och doktorsexamina, men inom äldreomsorgen är det få som har någon utbildning på avancerad nivå eller
forskarnivå. Således kännetecknas den hälso- och sjukvård som ingår i äldreomsorgen av erfarenhetsbaserat arbete och ringa upptag av evidensbaserade metoder.
Vårt uppdrag är att stärka kapaciteten för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal att bidra till integreringen av evidensbaserad kunskap i den kommunala hälso- och sjukvården. Projektet syftar till att utforska incitament,
hinder och behov relaterade till kompetensutveckling för akademiskt utbildad vårdpersonal anställda i kommunal äldreomsorg och föreslå en strategi för översättning av kunskap och implementering av evidensbaserad hälsooch
sjukvård för äldre. Forskningsfrågorna adresserar vilka behov, ambitioner, motivation, faktiska möjligheter och hinder för högre akademisk vidareutbildning den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen uttrycker samt vilka incitament, hinder och behov relaterade till införandet av evidensbaserad vård de identifierar.
Forskare, personal och ledning i en stor kommun i Sydsverige kommer att samarbeta i alla faser av forskningsprocessen och engagera representanter för äldre medborgare som experter. En serie dialogmöten kommer att främja utvecklingen av en enkätundersökning riktad till samtliga legitimerade yrkesutövare inom Omsorgsförvaltningen i den aktuella kommunen. Med inspiration av ramverket ”Knowledge To Action” kommer vi att utveckla en strategisk plan för översättning av kunskap och implementering av evidensbaserad hälso- och sjukvård i kommunal äldreomsorg.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2021/01/012022/06/30

Samarbetspartner

Fria nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments