Lärares uppfattningar och agerande vid identitetsbaserad exkludering i skolan

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

***Datainsamling för projektet har förlängts tom 20230228***

Projekt utgör en del i ett större internationellt samarbete (genom The Bullying Research Network och the World Anti-Bullying Forum) med avsikten att undersöka hur lärare agerar vid mobbning och konflikter mellan barn i skolan (i denna studie med särskilt fokus på s.k. identitets-baserad exkludering, exempelvis på grund av etnicitet, sexuell läggning, inlärningssvårigheter, samt utseende). Projektet kommer genomföras inom ramen för ett internationellt samarbete, där flertalet forskargrupper i 17 olika länder ingår. Projektet har en övergripande gemensam genomförandeplan, där de respektive forskningsgrupperna som ingår i projektet genomför självständigt respektive nationell delstudie.

Populärvetenskaplig beskrivning

i denna studie kommer ett större antal lärare besvarar en webbenkät som berör hur de ser på sin roll som lärare, den skola där de arbetar samt låter dem ta del av ett antal fiktiva vinjetter som beskriver situationer i skolan där en elev blir exkluderad av andra elever, grundat i någon identitetsaspekt. Läraren får sedan besvara frågor om hur de tror att de skulle tänka och agera i denna situation. Syftet är att öka kunskapen om hur lärare agerar vid mobbning och konflikter mellan barn i skolan, samt hur olika faktorer påverkar detta agerande.

Föreliggande studie kan öka kunskaperna om lärares perspektiv, identifiera svårigheter, problem och utmaningar när lärare ser konflikter och mobbning i skolan samt bidra med ett underlag för insatser. Detta projekt utvecklar därmed lärares förmåga att agera, samt lyfter fram problematiska skillnader i detta agerande (ex om denna typ av situationer hanteras inkonsekvent).
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2022/01/302023/12/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Ämneslärarutbildningen Högskolan i Kristianstad/Lunds universitet (Medsökande)
  • Linköping University (Medsökande)
  • Örebro University (Medsökande)