Projektinformation

Beskrivning

Målet med forskningsprogrammet att studera långsiktiga ekonomisk-demografiska processer kopplade till industrialisering, modern ekonomisk tillväxt och den genomgripande samhällsomvandling som ägde rum under 1900-talet. Den här omvandlingen har totalt förändrat levnadsvillkoren för människor i hela den industrialiserade världen inte bara vad gäller näring, konsumtion och livskvalitet i stort, utan också genom att genomgripande förändra de demografiska betingelserna som formar vårt vardagliga liv. De stora linjerna i denna utveckling är kända från forskning på makronivån men vi vet fortfarande väldigt lite om hur omvandlingen såg ut på mikronivån, vilket är av stor betydelse för att förstå och kunna förklara utvecklingen. Inom Landkrona Population Study (LPS) kommer vi att studera dessa fundamentala ekonomiska och demografiska förändringar i Sverige genom att fokusera på en industristad som upplevt hela omvandlingen. LPS baseras på en unik databas, Skånes ekonomisk-demografiska databas, som innehåller ekonomiska och demografiska longitudinella data på individnivå för hela 1900-talet (ca 350,000 individer). Studien behandlar fyra fundamentala och sammankopplade ekonomisk-demografiska processer: (1) Ojämlikhet i hälsa och dödlighet, (2) Förändrade familjemönster och könsrelationer, (3) Social och ekonomisk rörlighet, och (4) Invandring och integration.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2016/06/012022/12/31

Finansiering

  • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia
  • Nationalekonomi

Nyckelord

  • Demografi