Projektinformation

Beskrivning

Advanced study Group (ASG) at the Pufendorf Institute for Advanced Studies

Populärvetenskaplig beskrivning

Kommunikation från den finansiella sektorn genomsyrar våra liv. Den ökande volymen information om aktiepriser, bolagsintäkter och avkastning på investerat kapital kan ses som ett tecken på den finansiella ekonomins växande betydelse i bredare sammanhang i samhället. Det är inte bara offentligt nämnda företag och deras aktieägare som påverkas av upp- och nedgångarna inom finansiell ekonomi utan även alla som sparar i pensionsfonder och betalar av bolån är tätt knutna till utvecklingen. På så sätt har finansrapportering blivit en viktig del av det dagliga informationsflödet i allmän media. Bolagen som nämns i den svenska börsen publicerar omkring 1250 ekonomiska rapporter om året. Dessa texter läses, analyserar, utvärderas och tolkas av investerare, besparare, journalister, politiker, konsumenter och konkurrenter. ”Finansiellt reportage” syftar till skrivna rapporter som årsrapporten, mellantidsrapporter och pressmeddelanden men även muntliga rapporter som görs i styrelsemöten och analytikerträffar.

För att kunna förstå de mer generella kommunikativa aspekterna av finansiellt reportage så kan man särskilja mellan två lingvistiska register: bokföringsspråket och det naturliga språket (Crowther et al. 2006). Dessa två register – eller språksystem – verkar på olika sätt. Bokföringsspråket baseras på siffror, statistik och redan specificerade mått som resultat, avkastning på investerat kapital etc. Det naturliga språket ramar in och kontextualiserar bokföringsspråket genom förklaringar, historier, retorik, metaforer och så vidare. Benämningen ”det naturliga språket” är inte en kontrapunkt till ett dolt ”onaturligt språk”. Det ska istället tolkas som en referens till de olika stilistiska grepp, normer och diskurser som används i vardagligt tal, den typ av informellt språk vi använder varje dag i sociala sammanhang. Det naturliga språket skapar en brygga till det formella och ofta esoteriska bokföringsspråket och gör det mer tillgängligt för den större läsarkrets som läser rapporterna.

Gruppens mål är att bidra med kunskap till hur de finansiella rapporterna fungerar som kommunikation. Huvudintresset är inte siffrorna och statistiken i sig utan snarare språket som används för att förklara, legitimera och kontextualisera den kvantitativa datan som rapporten tillhandahåller.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/08/152016/08/15

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Samhällsvetenskap