Lu-Ku – Palliativ vård för äldre personer med multisjuklighet i kroniska sjukdomar: en jämförande studie mellan Sverige och Kina

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Detta är ett samarbetsprojekt mellan Lunds universitet i Sverige och Kunming Medical University i Kina. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och National Natural Science Foundation of China.

Palliativ vård har traditionellt sett i första hand getts framgångsrikt till personer med obotlig cancer i livets slutskede medan äldre personer döende av multisjuklighet eller “ålderdom” har fått mycket mindre av palliativ vård. En anledning kan vara att det är svårare att identifiera när livets slutskede börjar när det gäller äldre personer och kunskapen om detta saknas utanför de specialiserade palliativa enheterna. Idag innebär de demografiska förändringarna i Sverige att andelen personer som är 65 år eller äldre ökar och därmed också behoven av att utveckla den palliativa vården för äldre personer. I Kina med dess växande ekonomi har medellivslängden ökat och antalet och proportionen av geriatriska patienter som vårdas på sjukhus i livets slutskede ökar snabbt. Många sjukdomar som drabbar äldre personer är kroniska och svårare att bota eftersom många lider av multipla sjukdomar samtidigt. Sjukvårdssystemet i Kina inkluderar sjukhus som behandlar patienter företrädesvis enligt vedertagen västerländsk medicin i kombination med traditionell kinesisk medicin (TCM). Ett mindre antal sjukhus i Kina behandlar patienter uteslutande enligt TCM s.k. TCM-sjukhus.

I det här projektet implementerar och utvärderar vi effekterna av en kunskapsbaserad modell för palliativ vård i två olika kulturer (Sverige och Kina) och två olika vårdmiljöer (särskilda boenden och sjukhusbaserad palliativ enheter).

Det första målet är att utforska personalens implementeringsprocess av palliativ vård och ledarskapets roll. Det andra målet är att utforska vilka faktorer (barriärer och facilitering) som påverkar ledarnas möjligheter att implementera palliativ vård. Det tredje målet är att jämföra effekten av implementeringen i två olika kulturer (Sverige och Kina) och två olika vårdmiljöer (särskilda boenden och sjukhusbaserad palliativ enheter).

Det här projektet bidrar med vetenskaplig kunskap om resultaten av implementeringen av kunskapsbaserad palliativ vård för äldre personer i två olika kulturer och vårdmiljöer. Betydelsen av kontexten och kulturen har gradvis uppmärksammats i internationell implementeringsforskning. Det här projektet utforskar betydelsen av kontext för palliativ vård definierad som behandlingar och vårdaktiviteter, gemensamma värden (mål, ideal och prioriteringar), normer (beteenden som är förväntade, accepterade och understödda), samt grundläggande antaganden och sätt att se på verkligheten som har utvecklats inom varje kultur. Slutligen kan resultaten bidra med en unik kunskap vilken kan utgöra en grund för hur en modell för västerländsk palliativ vård med inslag av kompletterande medicin bäst kan implementeras kostnadseffektivt i Sverige och Kina.

Projektorganisation

Projektledare i Sverige är Professor, Dr Med Vet, Gerd Ahlström som har en lång erfarenhet av akademiskt ledarskap. Hon är ansvarig för såväl den övergripande strategiska utvecklingen av projektet som ekonomin i den svenska delen av forskningssammarbetet. Hon har varit ansvarig forskare i tidigare gränsöverskridanden forskning om sjuksköterskors etiska dilemman och arbetsrelaterad stress i Sverige och Kina. Två andra slutförda projekt handlar om hälsofrågor i Afrika.

Projektledare i Kina är Professor, PhD, Cai Le, som är ansvarig för ekonomin och den dagliga ledningen av forskningen i Kina.

Projektgruppen består av de båda projektledarna och åtta medsökande. Förutom möten en gång i halvåret (varannan gång i Sverige och varannan gång i Kina) kommer videokonferenser att hållas 6-8 gånger per år. Projektgruppen kommer att dra upp riktlinjer för det strategiska samarbetet för att stärka forskningsaktiviteterna genom ytterligare ansökningar, fördela arbetsuppgifter för forskarna, initiera och följa upp forskningen, välja palliativa vårdmiljöer, etikprövning, rapportering av resultaten och spridningen av resultaten. Forskarnas kompetens kompletterar varandra.
AkronymLu-Ku
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/01/012018/10/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • School of Public Health, Kunming Medical University (Medsökande)
  • Third People's Hospital of Kunming (Projektpartner)
  • Kunming Medical University (Projektpartner)

Finansiering

  • Swedish Research Council

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Omvårdnad