Människors frågor och erfarenheter i nutida svensk predikan

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

I grunden handlar detta projekt om att söka efter en kontextuell teologi för Svenska kyrkan i Sverige på 2020-talet. Jag vill veta vad präster i Svenska kyrkan menar att kyrkan/teologin/tron har att komma med till människor i Sverige idag. Detta går naturligtvis inte att besvara inom ramarna för en avhandling, men det går, menar jag, att skissa fram två olika kartor. En karta som tecknar de existentiella frågor som på olika sätt lyfts fram i predikningar. Det kan vara alltifrån tidlösa existentiella frågor som ensamhet eller rädsla för döden. Det kan också vara frågor som är typiska för vår samtid som till exempel klimatångest eller identitetsskapande på sociala medier.
Den andra kartan tecknar då bredden av de budskap som predikanter lyfter fram i relation till dessa frågor. Här är det främst av intresse att undersöka predikningarnas huvudärenden. Vid vilket budskap fästs i den givna predikan störst vikt? Men det är också av vikt att undersöka till exempel vilka bibelställen som lyfts in, vilka gudsbilder som tecknas och vilka delar av kyrkans troslära som lyfts fram, i den mån detta går att utläsa. Dessa båda kartor kan inte bli fullständiga avbildningar av verkligheten, men de kan ge oss en aning om hur landskapet ser ut. Frågeställningen blir därmed:
Hur formuleras i predikningar i Svenska kyrkan idag människors existentiella frågor och vad säger predikanter i relation till dessa frågor?

Populärvetenskaplig beskrivning

Tidigare forskning har visat att idealet i svensk litteratur i predikoutbildning för präster från 1970-talet och fram till idag har varit en förkunnelse som börjar i människors erfarenheter och frågor för att genom dem skapa en relation till budskapet. En predikan ska med andra ord möta människors frågor och erfarenheter och samtidigt lyfta fram någon relevant del av det kristna budskapet i relation till dessa. Men hur resultatet av detta ser ut i de färdiga predikningarna i Svenska kyrkan har ännu ingen undersökt.

Teologi förändrar sig över tid och rum. Den är inte konstant. Ett sätt på vilket teologin kommer till uttryck i en kyrka är just i predikan. Predikan är därför en god startpunkt för den som vill undersöka vad en given kyrka står för vid en given tidpunkt och på en given plats. I det här projektet vill jag undersöka vad präster i Svenska kyrkan på 2020-talet menar att Svenska kyrkan/tron/teologin har att säga människor. Jag vill därför samla in och undersöka ett stort antal predikomanuskript från präster i Svenska kyrkan i Sverige för att ta reda på vilka av människors frågor och erfarenheter som predikanterna tar upp samt vilka budskap de i predikan lyfter fram i relation till dessa. Detta kan ge mig en god bild av hur predikanterna ser på sin samtid samt hur de ser på kyrkans budskap till denna samtid.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/09/022023/09/04

Nyckelord

  • Homiletik
  • Praktisk teologi
  • Predikan