Meningskapande för autism, ADHD, OCD och Tourette Syndrom: ett kognitivt semantiskt perspektiv

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Det här projektet undersöker meningsskapande i skriftlig kommunikation om de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna autism, ADHD, OCD och Tourette syndrom (TS). Projektet ämnar svara på följande frågor: Vilka grundläggande konceptuella strukturer möjliggör representationer av autism, ADHD, OCD och TS i skriftlig kommunikation och hur förhåller sig dessa till övergripande kommunikativa mål?

Det här projektet undersöker meningsskapande i skriftlig kommunikation om de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna autism, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) och Tourette syndrom (TS). Tre språkkorpusar ska sammanställas för projektet för medicinsk litteratur, patientinformation, och patient bloggar/websidor. Korpusarna kommer att vara jämförbara för mängd av data och möjliggöra hänsyn till variablerna författare och tänkt läsare. Analyser kommer att utföras med hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder och korpusredskap för lexikal- och textanalys. Projektet vilar på nya bidrag till teori/metodutveckling i kognitiv semantik och diskursstudier och syftar till att klargöra och beskriva de konceptuella strukturer som ligger till grund för representationer av autism, ADHD, OCD och TS. Analyserna fokuserar på funktionsnedsättingarna separat och komparativt för de olika texttyperna. Forskning om kommunikation om funktionsnedsättningarna har inte i stor utsträckning behandlat semantiska frågor och det finns ett behov av korpusstudier av medicinskt språk. Projektet ämnar svara på följande forskningsfrågor: Vilka grundläggande konceptuella strukturer möjliggör representationer av autism, ADHD, OCD och TS i skriftlig kommunikation och hur förhåller sig dessa till övergripande kommunikativa syften? Konstruerar och använder medicinsk profession och patienter gemensamma betydelsesystem för dessa funktionsnedsättningar?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/01/012020/06/30