Makt och normer i arbete med att åstadkomma inriktning och samordning under kriser

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

I samband med en samhällsstörning (till exempel en större olycka eller ett väpnat angrepp) kommer olika samhällsresurser engageras för att möta olika hjälpbehov. För att resursernas förmåga ska kunna möta alla hjälpbehoven så bra som möjligt behövs i regel inriktning och samordning. Prioriteringar måste göras, aktiviteter måste ske i en viss ordning osv. Beslut behöver fattas i olika konstellationer, ofta snabbt och utifrån otillräcklig information. Överenskommelser måste göras, information måste spridas, och instruktioner och order måste utdelas.

Detta forskningsprojekt skall genom att undersöka dessa processer bidra till att höja samhällets förmåga att hantera olika samhällsstörningar. Detta genom att nå kunskap om de normer och maktrelationer som sätts i spel i arbetet med att åstadkomma inriktning och samordning av samhällets resurser. Kunskapen om sådana normer och maktrelationer är idag otillräcklig.

Projektet ska bidra till att höja samhällets förmåga att hantera olika samhällsstörningar och har fokus på följande tre fokusområden:
1. Inriktning: hur påverkar makt och normer den inriktning, eller de inriktningar, resurserna får i samband med en samhällsstörning, exempelvis vem eller vilka som får inflytande över vilka skyddsvärden som bör prioriteras.

2. Samverkan: hur påverkar informella nätverk och personliga kontakter arbetet med samverkan i samband med hantering av samhällsstörningar? Vilken betydelse har makt och normer för hur dessa nätverk och kontakter mobiliseras i en händelse?

3. Ledarskap: vilka spänningar kan uppstå mellan olika ledarskapsideal? Vad som händer när traditionella ideal, där ledarskap knyts till en person som agerar kraftfullt, möter andra ideal som istället uppmuntrar kollektiva processer?

Projektet är tvärvetenskapligt och utgår från etablerade vetenskapliga metoder: Dokumentanalyser, intervjuer, observationer och enkätundersökningar. Projektet har en öppen och nyfiken ansats med sikte på att genom nära utbyte och dialog nå kunskap som kan användas till förmågehöjning men samtidigt inkludera mätbarhet, transparens och evidens.

Forskningen finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Kort titelMakt och normer
AkronymMaNISK
StatusEj startat