Metaforer i palliativ cancervård

  • Gustafsson, Anna W (CoI)
  • Hommerberg, Charlotte (PI)
  • Benzein, Eva (Forskare)
  • Sandgren, Anna (Forskare)

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Ett tvärvetenskapligt, internationellt projekt som sätter fokus på metaforer i samtal inom palliativ cancervård. Med utgångspunkt i patienters/närståendes egen unika användning av metaforer är syftet att utveckla vårdgivares beredskap för goda och stärkande samtal under livets slutskede. För mer info se projekthemsida, länk till höger.

Inom svensk sjukvård finns en utbredd medvetenhet om det goda samtalets betydelse för ett värdigt liv i skuggan av cancersjukdom och en värdig död för både patient och närstående. Detta samtal inbegriper skillnader i makt och expertis mellan olika grupper, patienter/närstående å ena sidan och vårdgivare å den andra.

För att göra det ofattbara fattbart används ofta metaforer, som innebär att något abstrakt och okänt fångas i ord som knyter an till något som är mer konkret och välbekant. Särskilt påtaglig blir metaforernas betydelse i sammanhang där ämnena är starkt personliga, känsliga och tabubelagda. Metaforer kan ha stärkande kraft, men kan också ge upphov till känslor som rädsla, hjälplöshet, isolering och skuldbeläggande. Att dö i cancer kan t.ex. beskrivas som att ”komma till slutet av livsresan” eller att ”förlora kampen mot sjukdomen”. Därigenom skapas två skilda bilder av verkligheten.

Metaforer är i stor utsträckning såväl individ- som språk- och kulturbundna. Ett medvetet, personcentrerat förhållningssätt hos vårdgivaren måste ta hänsyn till de kultur- och språkbundna aspekterna av kommunikationen. I dagens mångkulturella samhälle krävs medvetenhet om vilka metaforer som fungerar universellt och som alltså är bäst lämpade vid interkulturella möten.

Med sitt tvärvetenskapliga perspektiv utgör projektet Metaforer i palliativ cancervård en värdefull pusselbit i arbetet med att förbättra förutsättningarna för det goda samtalet inom vård i livets slutskede.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/08/012018/07/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet
  • Linnaeus University (huvudsaklig)
  • Lancaster University (Projektpartner)