Migration and Legal Cultures in Post-Soviet Societies: Ethnographic Study of Uzbek Migrant Workers and Their Families

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Migrationen är etablerad som ett globalt fenomen som på olika plan påverkar samhällsutveckling och politik runt om i världen. Bland annat påverkar migrationsströmmarna förutsättningarna för hur stater formar och reproducerar rättskulturer. Ny teknik för information och kommunikation såsom smarta mobiler och sociala medier tillför ytterligare komplexitet då migranter idag har ökade möjligheter att "dröja sig kvar" i sitt ursprungslands sociala kontext, även efter det att de migrerat fysiskt. Det förefaller rimligt att anta att ökande migration i kombination med en allt mer avancerad informations- och kommunikationsteknologi kommer att påverka rättskulturer i såväl mottagar- som sändarländer. Kanske påverkas även själva grundförutsättningarna för hur rättskulturer växer fram och reproduceras. Om så är fallet, så medför det konsekvenser för hur vi ser på rätten, rättsstaten och i förlängningen demokratins förutsättningar i en global värld.Den forskningsgenererade kunskapen om migration är i dag omfattande, men fortfarande är den forskning som handlar om att förstå migrationens påverkan på rättskulturer begränsad. Framför allt saknas sådan forskning i det närmaste helt när det gäller den region som utgörs av forna Sovjet. En region som under de senaste årtiondena kommit att bli något av en "hotspot" vad gäller migration; och som fortfarande spelar en betydande roll för den globala politiska utvecklingen.Projektet Migration och rättskulturer i post-sovjetiska samhällen syftar till att öka kunskapen om hur migration i en digital era påverkar rättskulturer i den region som utgörs av forna Sovjet. Sådan kunskap kan ligga till grund för analyser avseende de utmaningar som regionen brottas med rörande exempelvis styrning, rättssäkerhet och rättsstatens roll. Mer preciserat avser projektet att utveckla kunskap om:1. Utbyten och potentiella konflikter mellan olika rättsliga kulturer samt migrationens roll i sådana processer. 2. Den moderna informations- och kommunikationsteknologins påverkan på hur migranter i mottagarländer och deras kvardröjande familjer i sändarländer kan fungera som katalysatorer för förändring av rättslig kultur. 3. Teoretiska implikationer, det vill säga hur empiriskt förvärvad ny kunskap från projektet kan bidra till teoretiska diskussioner om migration och rättskultur i en digital era. Ovan nämnda frågeställningar kommer att studeras och problematiseras genom en etnografisk fallstudie avseende uzbekiska migrantarbetare som migrerar till Ryssland och deras familjer som stannar kvar i Uzbekistan. Datainsamlingen kommer att genomföras under två fältperioder i Moskva, Ryssland och i Ferghana, Uzbekistan.Resultaten kommer att bidra till fördjupad kunskap om de komplexa utmaningar och problem, exempelvis elitism, korruption och etniska konflikter, vilka präglar forna Sovjet-stater. Projektet kommer att vara relevant i förhållande till olika discipliner såsom rättssociologi, migrationsstudier och studier av forna Sovjet och Centralasien.
Kort titelMigration and Legal Cultures in Russia
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/05/012017/12/31