Migrationspolitiken och välfärdsstaten i historiskt och komparativt perspektiv

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

I dagspolitik och media får frågan om hur invandring förhåller sig till välfärdsstatens institutioner och kapacitet stor uppmärksamhet. Dess sprängkraft har på senare tid bl.a. synliggjorts av ”Brexit” och av det ökade stödet för högerpopulistiska partier i Europa.

Existerande forskning är allt annat än entydig. Vissa menar att en hög invandring på sikt skulle kunna urholka välfärdsstaten. Andra menar istället att en generös välfärdsstat faktiskt möjliggör för en öppnare migrationspolitik, då dess institutioner fostrar normer om solidaritet och jämlikhet och mildrar fördelningskonflikter – inklusive gentemot invandrare.

Vår uppfattning är att man inte så enkelt kan särskilja migrationspolitik från socialpolitik då de två politikområdena ömsesidigt implicerar varandra. Därför studerar vi inte vad det ena får för effekter på det andra, utan hur de två utvecklats i förhållande till varann. De forskningsfrågor vi ställer är: (1) när och var har stater infört olika kombinationer av migrationspolitiska (liberala/restriktiva) och välfärdspolitiska program (generösa/icke-generösa)? och (2) vilka ekonomiska och politiska faktorer kan bäst förklara denna variation?

Vi använder oss av både kvantitativa och kvalitativa metoder. Den kvantitativa delen av projektet består av en jämförande studie av ett tjugotal länder i Västeuropa, Nordamerika och Oceanien. Tidsperioden som undersöks är den senare hälften av 1800-talet till 2010. Den kvalitativa delen av projektet består av ett mindre antal fallstudier som gör det möjligt att i större detalj utforska olika länders politiska vägval. Genom den nya data som vi kommer att ta fram blir det för första gången möjligt att utforska relationen mellan migrationspolitik och socialpolitik under den välfärdsstatens hela historia.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/01/012021/12/31