Att mobilisera bondeorganisationer i södra Afrika för hållbar utveckling: Jämförande samverkansforskning om landsbygdsbaserade sociala rörelser i Ghana, Uganda och Zimbabwe

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Trots att politik som priorietar fattiga småbönders behov och intressen utgör ett effektivt sätt att uppnå många globala hållbarhetsmål, såsom fattigdomsbekämpning och matsäkerhet, kvarstår stora politiska utmaningar när det gäller att förverkliga sådan politik – inte minst i Afrika söder om Sahara. På världsplanet har det på senare år skett en framväxt av landsbygdsbaserade sociala rörelser som mobiliserar för mer rättvis och hållbar jordbrukspolitik, men ämnet är dåligt utforskat - särskilt i Afrika. Det finns många barriärer för landsbygdsbaserade sociala rörelser, och många faktorer formar dess utfall.

Det här projektet bygger på en pilotstudie utförd under 2019 och syftar till att utföra jämförande analys av bönders kollektiva mobilisering för hållbar och småbrukar-centrerad jordbruksutveckling i Ghana, Uganda och Zimabwe. Vi gör detta genom nära samverkan mellan forskare och civilsamhälle genom hela projektet, för att göra forskningen behovsbaserad för att uppnå effektivt kunskapsutbyte mellan akademi och samhälle.

Projektet innefattar fallbaserat, djuplodande fältarbete som vägleds av teori om sociala rörelser. Denna understryker vikten av tre interagerande aspekter: inramningsprocesser, mobiliserande strukturer, och politiska möjligheter. Förutom genererering av praktiskt användbar kunskap samt teoribilding, kommer vi att bygga kapacitet för kritiskt engagerad samverkansforskning kring social mobilisering för hållbar landsbygdsutveckling i Afrika söder om Sahara.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/12/012024/11/30

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Sam Moyo African Institute for Agrarian Studies
  • University of Cape Coast
  • Lira University

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier
  • Jordbruksvetenskap
  • Genusstudier
  • Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)