Moving to age-in-place? Building evidence on community-based moves and home modification services as means to improve the home environment and decrease admission to skilled nursing facilities

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Treårigt postdokbidrag från FORMAS där jag 2016-2018 jobbade på Johns Hopkins University, Baltimore, MD, USA och 2018-2019 vid Lunds universitet. Postdiktiden finasierades också av Helge A:xon Johnsons stiftelse samt Crafoordska stiftelsen.

I Sverige formar kvarboendeprincipen service- och omsorgsinsatser för äldre. Den betonar möjligheten till kvarboende trots tilltagande behov av omsorg och möjlighet till att undvika särskilt boende. Det är absolut i linje med många äldres önskan. Men många äldre bor i otillgängliga bostäder vilket kan leda till onödigt beroende av hjälp i vardagen. Syftet med projektet är att undersöka hur anpassningar av boendemiljön kan stödja hälsosamt kvarboende men också om flytt inom det ordinära bostadsbeståndet kan minska behovet för flytt till särskilt boende.

Min forskning och detta projekt i synnerhet rör alltså den del av den medicinska forskningen som är preventiv och som undersöker miljöns betydelse för god hälsa. Den demografiska utmaningen med en ökande andel äldre i befolkningen och en längre tids nedskärningar inom särskilt boende gör att projektet både har nytta för individen men har också ett samhällsekonomiskt stort värde.

Vid Center for Innovative Care in Aging, Johns Hopkins University i Baltimore, USA, Med data från the National Health and Aging Trends Study, undersöker jag vad i boendemiljön som triggar flytt till olika boendeformer och om en flytt sker till en boendemiljö som ger bättre förutsättningar för självständighet och hälsa. Genom analyser av data från interventionsstudier i USA studerar jag bostadsanpassningar och jämför möjligheterna till samhällsstöd för detta i USA och i Sverige. Jag gör ny datainsamling och intervjuar äldre personer i USA och Sverige om bostädernas tillgänglighet, användbarhet och äldres känslomässiga koppling till bostaden – faktorer som kan vara betydelsefulla för flytt. Med internationella jämförelser bidrar jag med kunskap av nytta för äldre personer, anhöriga, hälso-och sjukvårdspersonal samt makthavare och politiker. Projektet mynnar ut i design av en boenderådgivning för äldre.
Kort titelHome modifications and relocation in old age
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/08/012019/07/31

Samarbetspartner

Finansiering

  • Crafoordska stiftelsen
  • Helge Ax:son Johnsons stiftelse

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Arbetsterapi

Fria nyckelord

  • public health, occupational therapy, gerontology, housing
  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments