Projektinformation

Beskrivning

Naturbaserade lösningar (NBS) är lösningar som är inspirerade av och stöds av naturen. Med NBS finns möjligheten att möta urbana utmaningar, som den globala klimatförändringen på ett hållbart sätt samtidigt som lösningarna bidrar till ekonomisk verksamhet och socialt välbefinnande. Exempel på NBS är parker som sänker lufttemperaturen och bidrar till rekreationsmöjligheter, gröna tak, våtmarker och dagvattendammar som fördröjer dagvattenflöden och genomsläppliga markmaterial, vegetation och regnträdgårdar som infiltrerar vatten. För att förstå möjligheten med NBS för hållbar stadsutveckling tar NATURVATION ett transdisciplinärt, internationellt grepp för att fånga upp de multipla effekterna och värdena av olika NBS-lösningar.

Projektet har tre huvudsakliga mål: vidareutveckla värderingsmetoder, möjliggöra innovationer och förstå potentialen med NBS. Forskare från CEC kommer att arbeta med att vidareutveckla metoder för kartläggning och värdering av de multipla funktioner som NBS genererar, för att skapa en stadig evidensbaserad grund och verktyg för beslutsfattare. Detta kommer att genomföras tillsammans med forskare från PBL, Utrecht University, Central European University och IFL i nära samarbete med de urbana-regionala innovationspartnerskapen (URIPs) som leds av partnerstäderna.

Populärvetenskaplig beskrivning


NATure-based URban innoVATION is a 4-year project involving 14 institutions across Europe in the fields of urban development, geography, innovation studies and economics. We are creating a step-change in how we understand and use nature-based solutions for sustainable urbanisation.
Kort titelNATURVATION
AkronymNATURVATION
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/11/012021/10/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet
  • Malmö Stad
  • Utrecht University
  • Durham University (huvudsaklig)
  • Central European University
  • Autonomous University of Barcelona
  • Netherlands Environmental Assessment Agency

Finansiering

  • European Commission - Horizon 2020

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap