Negativa utsläpp och den projekterade framtidens politik: Koldioxidlagring från biomassa (BECCS), politisk ekonomi och klimatforskningens sociala ansvar

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

IPCC:s scenarier pekar mot ett storskaligt bruk av negativa utsläppsteknologier som nödvändigt för att uppnå Parisavtalets mål. Modeller förutspår att koldioxidlagring från biomassa, mer känt som Bioenergy with Carbon Capture and Storage eller BECCS, genererar negativa utsläpp i framtiden, men betydande farhågor och osäkerheter omgärdar idén. Föreliggande forskningsprojekt syftar till att föra in samhällsvetenskapliga perspektiv och insikter i centrum av debatten om BECCS (och negativa utsläpp mer allmänt), genom att kombinera en rekonstruktion av BECCS historia med en politisk- ekonomisk analys av BECCS-relaterade policybeslut och projekt, samt interaktion med modellskapare, forskare och beslutsfattare. Vi frågar oss i vilken utsträckning modeller bidrar till att konstruera BECCS som en tillförlitlig metod för att bekämpa klimatförändringarna, vilka vidare implikationer en sådan performativ funktion hos modellerna kan ha för klimatpolitiken, och hur en noggrannare politisk och social analys kan bistå utformningen av alternativa scenarier för utsläppsminskning. Projektet tillämpar en mix av kvalitativa metoder och en teoretisk ansats som kombinerar politisk ekonomi med angreppssätt från vetenskaps- och teknikstudier. Vårt främsta bidrag ligger i ambitionen att utveckla en mer tvärvetenskaplig agenda för forskning om vägar till utsläppsminskningar, där kritisk
samhällsvetenskap har mycket att tillföra.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/12/012023/11/30

Finansiering

  • FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klimatforskning