Att vara äldre och leva i utsatta områden. En studie med blandade metoder om hemmets och närområdets betydelse för välbefinnande i föränderliga stads- och landsortsmiljöer.

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Enligt de nationella målen för äldrepolitiken ska äldre kunna åldras tryggt, aktivt och med bibehållet oberoende. Pågående urbanisering och demografiska och globala förändringar har dock lett till att levnadsvillkoren i Sveriges olika kommuner blir alltmer ojämlika. Internationellt beskrivs att äldre som bor i mer utsatta områden har sämre fysisk och mental hälsa och har svårare för att vara aktiva och delta i samhället. I Sverige finns inga studier om äldre i utsatta områden. Vi menar att det finns utsatta områden både i städerna (socialt utsatta områden) och i landsortsmiljö (avfolkningsbygder).

Syftet med studien är att undersöka hur hemmet och närområdet påverkar äldres välbefinnande och hur äldre identifierar sig och känner samhörighet med det område som de bor i.

I designen ingår blandade metoder med en kvantitativ (N=360) och en fördjupande kvalitativ del (n=40) följt av en syntes av studiens samlade resultat. Personer 65+ som bor i tre utsatta områden med specifika särdrag inkluderas. Med enkätintervju och observation vid hembesök kommer vi att undersöka sambanden mellan objektiva och självskattade aspekter av hemmet och närmiljön (fysiska, sociala och emotionella) och välbefinnande. Med intervjuer om foton som tagits av äldre själva fördjupar vi oss i hur äldre resonerar och erfar närområdets betydelse för att känna välbefinnande, samt hur personerna identifierar sig och känner samhörighet och gemenskap med ett område i förändring. Vi gör ett representativt urval och lägger stort fokus och resurser
på en inkluderande rekrytering, trots språkliga eller andra utmaningar.

Vi är ett interdisciplinärt team från Lunds och Malmös universitet med nationell och internationell erfarenhet av forskning om boende och omsorgsbehov bland socioekonomiskt eller hälsomässigt sårbara äldre personer.

Projektet kommer att bidra med unik kunskap om hur det är att vara äldre och bo i utsatta områden samt fördjupa kunskapen om dynamiken mellan boende och hälsa bland äldre.

UPPDATERING 22-10-27: En intensiv tid av datainsamling är snart avslutad. Ca 40 personer har intervjuats om sitt hem och närområde. De som velat har också tagit foton av närområdet vilka diskuterats i sk. fotounderstödda intervjuer. Denna grupp har också erbjudits att delta i den större enkätundersökningen. Rekryteringen till enkätundersökningen avslutas denna vecka och datainsamlingen avslutas i mitten av november. Då har ca 460 personer deltagit i telefonintervjuer som handlat om fysiska, sociala och emotionella aspekter av boendet och närområdet samt individens hälsa, livskvalitet och delaktighet. Ett studieprotokoll har publicerats som beskriver vårt metodik. (Se litteraturlistan längre ner.) Doktorand Afsaneh Taei hade halvtidsseminarium i oktober och fick samtidigt sin första publikation accepterad. Den hittar du också i litteraturlistan nedan.

UPPDATERING 2024-07-02: Intensiv analys av data pågår. Ytteligare ett av Afsaneh Taeis delarbeten har accepterats för publicering. Den handlar om den växelverkande relationen mellan känslomässig anknytning till ett område och delaktighet och engagemang i ormådet bland äldre som bor i avfolkningsbygder. Doktorand Agata Yadav har skickat in ett delarbete för granskning om hur deltagarna tänkte kring att bo kvar eller lämna området med både intervju- och enkätdata. Från enkätdatan har vi också gjort en psykometrisk studie av den svenska versionen av Person Place Fit Measure - Older Adults (PPFM-OA) som utvecklades av Dr. Joyce Weil (Towson University, MD, USA). Studien är undergranskning men visar att en 19-item svensk version väl mäter hur äldre skattar att deras område passar dem att åldras i. Och ett manus om samband mellan hur äldre-vänligt ett området är och livskvalitet är på gång. Under hösten 2024 ser vi fram emot disputation för både Afsaneh Taei och Agata Yadav.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/01/012024/12/31

Finansiering

  • Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Fria nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments