Föräldrars strategier kring barns utbildning i Kina, Sydkorea och Singapore: En jämförande etnografisk studie

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Projektet är en jämförande etnografisk studie av föräldrars pedagogiska omsorgsarbete i Seoul, Shanghai och Singapore. Syftet med projektet är att studera skiftande normer och rutiner vad gäller föräldrars strategier kring unga barns utbildning i urbana Ostasien. I synnerhet avser projektet undersöka föräldrars strategier i relation till föreställningar om humankapital och social mobilitet, samt kön, klass och generation.

Det etnografiska materialet ska samlas in genom intervjuer, observationer, informanters loggböcker och fotografier med relevans för deras dagliga rutiner kring barnens skolgång. Projekttiden är tre år. Resultaten förväntas generera viktig empirisk, teoretisk och metodologisk kunskap.

Resultaten har betydelse för den empiriska förståelsen av föräldrars erfarenheter, föreställningar och strategier kring barns utbildning, liksom hur föräldrar utmanar, omförhandlar och/eller reproducerar ideologier om humankapital, befolkningskvalitet och utbildning. Projektet förväntas även bidra till en kontextuell förståelse av föräldrars strategier kring barns utbildning som ser bortom simplifierade förklaringsmodeller grundade på ’asiatiska värderingar’ och ’konfucianska traditioner’. Slutligen bidrar projektet till utvecklingen av kvalitativa komparativa metoder.

Finansiering: Riksbankens Jubileumsfond
Kort titelFöräldrars strategier kring barns utbildning i Kina, Sydkorea och Singapore
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/10/192021/12/31

Finansiering

  • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete