Patient Autonomy versus Compulsory Care

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Our purpose is to perform a comprehensive evaluation of the intervention ‘Brief Admission by self-referral (BA)’ for adults with self-harm and borderline personality disorder (BPD) and to explore the lived experiences of BA for adolescents. BA is a standardized treatment model, providing patient-controlled and person-centered care. It was developed to reduce self-harm and compulsory care by promoting autonomy.

Aims:
1. To evaluate the effect of BA added to treatment as usual, on the extent of compulsory admissions in adults.
2. To determine longitudinal changes in consumption of compulsory mental care, other health care, self-harm, and disability in adults with access to BA over 5 years.
3. To estimate the cost-effectiveness of BA.
4. To explore the lived experiences of BA for adolescents with self-harm.
Work plan and methods:
The project is carried out by the applicants and two doctoral students. Publications are planned in 2024 for aim 1, 2023 for aim 2, 2022 for aim 3, and 2022-24 for aim 4. Relevant data from medical records, national registers, self-report forms and interviews are analyzed using quantitative and qualitative methods. Health-economic analyses are based on results from a randomized clinical trial conducted 2015-18.

Significance:
This project is important since: a) persons with self-harm and BPD are often subjected to compulsory care despite potential iatrogenic effects, and b) BA is implemented in many regions in Sweden, although its scientific basis is limited.

Populärvetenskaplig beskrivning

Självskadebeteende är vanligt och förknippat med ökad suicidrisk. Allvarligt ökad suicidrisk hanteras oftast genom inläggning på psykiatrisk klinik. För personer med upprepat självskadebeteende och symtom på emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS) kan sådan inläggning dock bli långvarig, ibland förvärra självskadebeteendet och övergå i tvångsvård. Tvångsvård kan vara livräddande under korta perioder men riskerar att förlängas och bli skadlig. I nuläget saknas riktlinjer för omhändertagandet vid överhängande suicidrisk hos personer med självskadebeteende och EIPS. Brukarstyrd inläggning (BI) har utvecklats som en person-centrerad krisintervention som erbjuder personer möjlighet att lägga in sig själva max tre gånger i månaden och max tre nätter per tillfälle. Under inläggning med BI finns personal tillgänglig som stöd samtidigt som individen själv har ansvar för säkerhet och läkemedel. Stor vikt läggs vid personalens bemötande som är välkomnande och uppmuntrar individen att be om hjälp. Individen träffar inte läkare och fortsätter med ordinarie behandling i öppenvården, vilket leder till bättre samordning mellan öppen och heldygnsvård. Personer med livshotande självskadebeteende beskriver BI som ett värdigt andrum som kan ersätta traditionella inläggningar, där de behövt bevisa sitt lidande ”i blod” eller tvingats vänta och försämras.
Tidigare studier har ej gett tydliga svar kring effekten av BI på bland annat tvångsvård.
Syftet med detta projekt är att utifrån register, journaler, enkäter och intervjuer:
1. Utvärdera effekten av BI på användningen av tvångsvård för vuxna med självskadebeteende och EIPS.
2. Undersöka förändringar i användning av tvångsvård, annan vård, självskadebeteende och funktionsnivå hos vuxna som haft tillgång till BI i 5år.
3. Uppskatta kostnadseffektiviteten för BI som tilläggsbehandling för vuxna med självskadebeteende och symtom på EIPS.
4. Utforska upplevda erfarenheter av BI för ungdomar med självskadebeteende.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/12/012026/03/31