Perifer neuropati i en äldre befolkning - prevalens, riskfaktorer och funktionspåverkan.

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Vad som orsakar nedsatt perifer nervfunktion hos äldre, och särskilt äldre äldre är idag inte känt. Hos gruppen människor som lever med diabetes är det en känd komplikation till sjukdomen att utveckla perifer neuropati, med känselstörningar som följd. I den patientgruppen är det associerat till sämre utfall, bland annat fotsår och amputation. Dessa samband ter sig inte finnas hos gruppen människor som lever med perifer neuropati utan samtidig diabetes.

Perifera nervfunktionsrubbningar har varit ett problem som stått i skuggan av större hot mot folkhälsan där det utvecklats effektiva terapier. Följderna av det sparsamma forskningsfokus som lagts på denna grupp sjukdomar är: att perifer neuropati:s påverkan på befolkningen är otydlig, att vad som är risk-, respektive friskfaktorer för utveckling är oklart, samt att för icke-diabetisk perifer neuropati är det närmast okänt vad naturalförloppet kan sägas vara.

Målet för doktorandprojektet är att kartlägga utbredningen och utveckling av perifer neuropati i den åldrande befolkningen, vilket vi studerar i kohortstudien Gott Åldrande i Skåne (GÅS). Vi ämnar utreda vilka riskfaktorer som bäst förklarar risken att utveckla perifer nervfunktionsrubbning, vad som förklarar hur hastigt sjukdomen fortskrider och om det finns skyddande faktorer.

Populärvetenskaplig beskrivning

Vad som orsakar nedsatt perifer nervfunktion hos äldre, och särskilt äldre äldre är idag inte känt. Hos gruppen människor som lever med diabetes är det en känd komplikation till sjukdomen att utveckla perifer neuropati, med känselstörningar som följd. I den patientgruppen är det associerat till sämre utfall, bland annat fotsår och amputation. Dessa samband ter sig inte finnas hos gruppen människor som lever med perifer neuropati utan samtidig diabetes.

Perifera nervfunktionsrubbningar har varit ett problem som stått i skuggan av större hot mot folkhälsan där det utvecklats effektiva terapier. Följderna av det sparsamma forskningsfokus som lagts på denna grupp sjukdomar är: att perifer neuropati:s påverkan på befolkningen är otydlig, att vad som är risk-, respektive friskfaktorer för utveckling är oklart, samt att för icke-diabetisk perifer neuropati är det närmast okänt vad naturalförloppet kan sägas vara.

Målet för doktorandprojektet är att kartlägga utbredningen och utveckling av perifer neuropati i den åldrande befolkningen, vilket vi studerar i kohortstudien Gott Åldrande i Skåne (GÅS). Vi ämnar utreda vilka riskfaktorer som bäst förklarar risken att utveckla perifer nervfunktionsrubbning, vad som förklarar hur hastigt sjukdomen fortskrider och om det finns skyddande faktorer.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/10/012029/09/30

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Geriatrik

Fria nyckelord

  • Neuropati
  • Åldrande
  • Folkhälsa
  • Geriatrik