Fysikalisk och kemisk behandling av kommunalt avloppsvatten - från direkt membranfiltrering till adsorption av mikroföroreningar med aktivt kol

  • Gidstedt, Simon (Forskare)

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Avloppsvatten med läkemedelsrester renas med filter och aktivt kol
VA-bolagen står inför flera utmaningar vad gäller rening av avloppsvatten. Till exempel att minska energianvändningen på reningsverken, samt att rena avloppsvattnet från läkemedelsrester. I den här studien har olika typer av filtrering i kombination med aktivt kol testats med målet att rena från läkemedelsrester samt förbättra energibalansen på reningsverk. 
Läkedelsrester är en typ av mikroföroreningar som finns kvar i urin och avföring efter konsumtion och som transporteras med avloppsvattnet till reningsverken. Tyvärr så renas bara en bråkdel av läkemedelsresterna och man har uppmätt relativt höga koncentrationer av läkemedelsrester i vattendrag efter reningsverk där de utgör en fara för akvatiska miljön. Det finns undersökningar där man sett att hormonstörande ämnen från preventivmedel påverkat könsfördelningen hos vattenlevande djur. Man har också sett att ångestdämpande läkemedel gjort fiskar djärvare vilket påverkat deras chanser att överleva.
Många reningsverk i världen använder mikroorganismer för att behandla avloppsvatten. En behandling som fungerar bra för att bryta ned föroreningar (till exempel organiskt material) till koldioxid men som fungerar dåligt för att rena från läkemedelsrester. Rening med mikroorganismer kräver också att vattnet luftas vilket
är energikrävande. I vår studie använde vi i stället filtrering för att separera och ta vara på organiskt material från avloppsvattnet. Efter att det organiska materialet
filtrerats bort kan det omvandlas till energi i form av biogas genom att det rötas. Alltså ett plus i energibalansen på ett reningsverk. Vanlig filtrering tar dock inte bort läkemedelsrester utan en extra behandling behövs efter en filtrering, eller för den delen, efter en behandling med mikroorganismer. För detta ändamål kan man använda aktivt kol i en process som kallas adsorption där läkemedelsresterna fastnar på kolet. I vår studie ville vi testa om filtrering avavloppsvatten fungerar lika bra som rening med mikroorganismer som en förbehandling till aktivt kol. 
Genom experiment såg vi att filtrering fungerade bra som förbehandling till aktivt kol men att rening med mikroorganismer fungerade bättre. Anledningen var att efter filtrering fanns det mer lösta ämnen kvar i avloppsvattnet än efter rening med mikroorganismer och att dessa ämnen störde reningen från läkemedelsrester med aktivt kol. I experimenten såg vi också att desto finare filtrering som användes desto mer läkemedelsrester kunde tas bort i en efterföljande behandling med aktivt kol. 
Med filtrering och aktivt kol kan vi alltså ta vara på det organiska materialet i avloppsvattnet för att producera biogas samt förhindra utsläppen av läkemedelsrester och därmed skydda hav, sjöar och vattendrag från att bli förorenade.
Kort titelFysikalisk och kemisk behandling av kommunalt avloppsvatten
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/05/162022/03/18

Fria nyckelord

  • Mikroföroreningar
  • Membranfiltrering
  • Adsorption
  • Aktivt kol
  • Kemisk fällning
  • Avloppsvattenrening