Praktiknära forskning i samverkan mellan lärosäten med lärarutbildningar och skolhuvudmän

Projektinformation

Beskrivning

Regeringen har genom beslut den 9 mars 2017 uppdragit åt Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet och Karlstads universitet att planera och genomföra en försöksverksamhet i syfte att utveckla och pröva olika modeller för samverkan mellan universitet och högskolor och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning. Försöksverksamheten ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna och i skolväsendet.
Enligt regeringens beslut ska de ansvariga universiteten samordna försöksverksamheten mellan sig och ansvara för att den dokumenteras och utvärderas och att erfarenheterna och resultaten av utvärderingen sprids i syfte att göra det möjligt för andra universitet, högskolor och skolhuvudmän att använda sig av samverkansmodellerna. Uppdraget avser perioden 2017-2021 och det ska slutredovisas senast den 1 mars 2022.
De fyra ovan nämnda lärosätena har bildat var sitt nätverk av lärosäten med lärarutbildningar. Dessa nätverk ska genomföra själva försöksverksamheten. Lunds universitet ingår i nätverket bildat av Uppsala universitet.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/11/212021/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap

Nyckelord

  • praktiknära forskning
  • vetenskaplig grund
  • ämneslärarutbildning