Proenkefalin A 119-159 som sjukdomsmarkör

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Mitt doktorandprojekt syftar till att förstå vilken roll den nya biomarkören proenkefalin A 119-159 (penKid) har som sjukdomsmarkör.

Mitt första delarbete är en retrospektiv observationsstudie. Vi analyserade ett IVA-material med 1978 patienter och fann att plasma penKid mätt vid ankomst är associerat med organsvikt, samt prediktivt för mortalitet i en blandad intensivvårdspopulation, samt i subgrupperna sepsis, hjärtstopp, samt traumapatienter. Manuskriptet publicerades i ICM experimental, juli 2021.

Jag är engagerad i tre aktiva projekt. Det ena projektet är en retrospektiv observationsstudie med primärt syfte att utreda om en kombination av tre biomarkörer, penKid, biologiskt aktivt adrenomedullin (bioADM), och cirkulerande dipeptidylpeptidas 3 (cDPP3), kan ge högre precision för prognosticering av mortalitet hos kritiskt sjuka sepsispatienter jämfört med det scoring system som används idag. Tidigare studier har visat att biomarkörerna är associerade till mortalitet och organdysfunktion på IVA var för sig.

Ett andra projekt är också en retrospektiv observationsstudie, med syfte att ta reda på om penKid är prediktivt för neurologisk funktionsnivå efter traumatisk hjärnskada.

Det tredje pågående projektet är en fall-kontrollstudie med syfte att bedöma penKids roll vid kronisk smärta. PenKid är en surrogatmarkör för de instabila enkefalinerna, en del av kroppens smärtlindrande system. Vi mäter penKid i plasma och likvor hos personer som drabbats av långvarig smärta i ljumsken efter ljumskbråckskirurgi och jämför med friska kontroller. Vi mäter även ett flertal proinflammatoriska mediatorer, genomför kvalitativ känseltestning och sömnregistrering. Studiedeltagarna får även fylla i enkäter om allmän hälsa, fysisk funktionsnivå, psykiskt mående och sömnvanor.

Vidare planerar vi en prospektiv studie. Vi ska analysera penKid i plasma och likvor hos patienter som drabbats av traumatisk hjärnskada, samt friska kontroller. Vår hypotes är att penKid är en hjärnskademarkör.

Populärvetenskaplig beskrivning

Reliable and early risk assessment for death and morbidity in critical illness is crucial. The critically ill patients shall be identified early and receive intensive treatment. Patients who are too sick and frail to gain from intensive care shall be identified early, and strenuous intensive care at end of life, shall be avoided.

Risk for mortality in critical illness is currently assessed on admission to the critical care unit using a scoring system. Several variables are weighed together - age, comorbidity, incidence and degree of physiological disturbance over a 2-hour interval in connection with arrival in intensive care (1 hour before and after arrival).

Proenkephalin A 119-159 (penKid) is a protein that can be measured and evaluated in a fast and simple way, using a bedside blood test. We have found that penKid is prognostic for mortality in critically ill patients. We measured penKid in 1978 critically ill patients. Consistent with earlier studies, we found that elevated penKid may be an early marker of kidney failure. In addition, we found a relationship between elevated blood penKid levels and neurologic dysfunction. We will explore if penKid may be a marker of brain injury.

PenKid is produced together with enkephalins, signalling molecules that has potent pain killing effects. The biologic effects of penKid are not known, but the blood level of penKid mirror the level of enkephalins. One of my projects focus on the relationship between penKid and pain. Exploring the biological effects of penKid could possibly open up for new ways of treatment for critically ill patients.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/01/01 → …