Programuppföljning och samverkansstöd Tillgänglighetsdesign/Universell utformning

Projektinformation

Beskrivning

Det övergripande syftet med projektet är att följa upp Vinnovas särskilda satsning på
tillgänglighetsdesign, senare även kallad universell utformning (regeringsuppdrag 2017). Satsningen ska bidra till att verksamheter, miljöer och tjänster utformas universellt så att de blir tillgängliga och användbara för alla människor, oavsett funktionsvariation, kön, ålder, sexuell läggning eller annan social tillhörighet. Under 2017-2020 har Vinnova finansierat ett 30-tal projekt varav 20 stycken pågår och 13 stycken är avslutade.

Det här projektet ska beskriva, syntetisera och sammanfatta kunskap och lärdomar från projekten genom exempelvis goda exempel och policyunderlag som synliggör hinder och möjligheter. Projektet ämnar även att stödja uppdraget och dess projekt generellt när det gäller samverkan såväl inom projekten som mellan projekten. Samverkansstödet ska bidra till nyttiggörande, spridning, erfarenhetsutbyte och lärande, samt innovationsfrämjande insatser.

Mot den bakgrunden har det här projektet två delar, en uppföljningsdel av programmets projekt och en del som rör samverkansstöd mellan pågående projekt
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2020/08/012022/02/28

Finansiering

  • Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)