Straff och rättigheter

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

En vanlig uppfattning är att vi alla har mänskliga rättigheter helt enkelt därför att vi är personer. Trots detta tycks det att vi kan förlora våra rättigheter i vissa omständigheter, utan att upphöra att vara personer. Hur är detta möjligt? Projektet behandlar denna fråga, med särskild uppmärksamhet mot dömda brottslingars rättighetsförlust.

I det särskilda fallet med brottslingar utgår jag från den kontroversiella uppfattningen att personer förverkar rättigheter, vilket i min tolkning implicerar att de har handlat på ett klandervärt sätt. Denna uppfattning står dock inför problemet att förklara hur rättighetsförverkande är möjligt givet den gängse uppfattningen att rättigheter tillkommer alla personer just därför att de är personer, och därför inte kan förlora dessa rättigheter så länge de förblir personer. En brottslig handling innebär ju inte att man upphör att vara en person.

Närmare bestämt är det vanligt att hävda att personer har rättigheter därför att de har förmågan att fatta beslut och handla. Jag vill utforska möjligheten att komma runt problemet genom att överge denna uppfattning, och istället hävda att huruvida en given rättighet tillkommer individer beror på hur de handlar (och inte bara att de handlar). Med ett sådant synsätt blir det inte svårt att förklara hur individer kan förverka rättigheter. Eller, rättare sagt, vi kan förklara varför de ibland har dessa rättigheter och ibland inte.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/01/012011/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi