Screening och diagnostik inom barn och ungdomspsykiatri

  • Jarbin, Håkan (PI)
  • Gustle, Lars-Henry (Administratör)
  • Andersson, Markus (Forskarstuderande)

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Bakgrund
Att tidigt ställa rätt diagnos är en förutsättning för kunskapsbaserad behandling. Det pågår en
upprustning av psykiatrisk vård till unga så att BUP kommer att kompletteras med en primär
vårdnivå. Detta kommer att ställa större krav på effektiv screening och tidig diagnostik.
Många kliniker i landet har infört en telefonintervju med förälder (Brief Child and Family
Phone Interview, BCFPI) för att effektivt kunna screena och prioritera bland inkommande
patienter. Den är utformad för att prioritera patienter mellan vårdnivåer samt grovt indikera
diagnosområde. De psykometriska egenskaperna av den svenska versionen är inte testade och
BCFPI intervjun har heller aldrig kontrollerats mot en fullständig diagnostisk intervju med
både patient och föräldrar, som brukar anses vara s.k. "golden standard".
Självsvarsformulär används ofta för att underlätta diagnostik. Formulär inom affektiva /
ångestområdet som visat goda egenskaper innefattar för depression (Mood Feelings
Questionnaire, MFQ), för bipolär störning (Child Mania Rating Scale, CMRS-P; Mood
Disorder Questionnaire, P-MDQ och för ångestsyndrom (Screen for Child Anxiety Related
Disorders Revised, SCARED-R) men dessa är inte utprovade i Sverige.
Bedömningssamtalet inom barn– och ungdomspsykiatrin har oftast utförts av psykologer och
socionomer samt fokuserat på relationsproblem och yttre belastning snarare än på att
identifiera psykiatrisk diagnos. I takt med ny kunskap om behovet av korrekt diagnos har en
omsvängning mot psykiatrisk diagnostik börjat ske men kvaliteten på bedömningssamtalet är
sannolikt både skiftande och otillräcklig.
Syfte
Vi avser att undersöka psykometriska egenskaper på redan insamlade BCFPI intervjuer samt
grundligt undersöka telefonintervjun BCFPI, ovanstående föräldra- och självsvarsformulär
samt ett sedvanligt bedömningssamtal vad gäller diagnostisk precision mot en fullständig
diagnostisk intervju av hög kvalitet på patienter som söker eller remitteras till BUP.
Material
Den psykometriska värdering av BCFPI intervjun kommer att göras på 3000 avidentifierade
intervjuer där enbart kön och ålder framgår samt jämföras med rådata på originalintervjun
från Kanada.
Vid huvudundersökningen kommer 350 nybesök i åldern 6-17 år som genomgått rutinmässig
BCFPI i Halland, Helsingborg, Växjö och Örebro att genomgå psykiatrisk diagnostisk
intervju samt online fylla i ovanstående självsvarsformulär. Patienter väljs ut för att erhålla en
rimligt jämn fördelning mellan kön, åldersgrupp (barn/tonåring) och symptombelastning
(Tvärde 70 för externalisering samt internalisering på BCFPI).
Metod
Avidentifierade BCFPI intervjuer undersöks för intern konsistens inklusive olika mått för s.k.
goodness of fit.
I huvudundersökningen kommer Kiddie Schedule for Affective Disorders and SchizophreniaPresent
and Lifetime version (KSADS-PL) inklusive skattning av funktionsnivå med
Childrens Global Assessment Scale (CGAS) att utföras av fem specialister och fem blivande
specialister i barn- och ungdomspsykiatri inom sex veckor från telefonintervjun och efter den
vanliga kliniska bedömningen på BUP. Läkarna saknar information om klinisk diagnos samt
BCFPI. Kvalitet i diagnostik upprätthålls via certifiering mot inspelade intervjuer och i
samråd med nationell expertis, interbedömmartest av 10% av KSADS materialet från ljudband
under åtta internat med fortlöpande kalibrering i diagnostik, kontakt med studieansvarig
vid minsta tvekan i enskilda fall samt varje månad CGAS samskattning av tre vinjetter från
genomförda skattningar. De kliniska intervjuerna kommer att värderas av två oberoende
skattare för förekomst av DSM-IV diagnos (säkerställd eller sannolik). De internationellt
mycket väldokumenterade och heltäckande formulären Child Behavior Check List (CBCL)
med tonårsversionen Youth Self Report (YSR) fylls också i av föräldrar respektive tonåringar
online för att tjäna som ytterliggare referensvärde.
Statistisk analys med sensitivitet, specificitet, area under curve samt negativt och positivt
prediktivt värde mot KSADS görs för BCFPI, självsvarsformulär samt klinisk intervju.

StatusEj startat

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri