RELOC-AGE delstudie II: Enkät- och intervjustudie för att följa hur bostaden påverkar ett aktivt åldrande för personer som är 55 år eller äldre

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Enkät- och intervjustudien syftar till att ge svar på frågor om hur personer över 55 år resonerar kring att bo kvar eller flytta samt hur boendet och en eventuell flytt påverkar aktivt åldrande. Forskningsstudien undersöker även nöjdheten över den nya bostaden bland personer som flyttar och hur det nya boendet påverkar möjligheten till ett aktivt åldrande.

Metoder och samarbetspartner
Det allmännyttiga bostadsbolaget Karlshamnsbostäder och det medlemsägda bostadsföretaget Riksbyggen är två viktiga samarbetspartners för projektet. Personer som är 55-plus och som har anmält intresse för att flytta till ett annat boende hos något av företagen kan delta i studien.

Deltagarna kommer att besvara webbenkäter och ett urval blir kontaktade för kompletterande intervjuer. Frågorna kommer att handla om boende, hälsa och aktivt åldrande. Deltagarna följs under en period på två år.

Studien har godkänts av Etikprövningsnämnden. Materialet kommer att analyseras med kvantitativa och kvalitativa metoder. Enskilda svar delas inte med samarbetspartners utan redovisas anonymt på gruppnivå. Frågorna har utformats i samarbete med CASE brukarnätverk.

Förväntat resultat
Projektet förväntas ge ny kunskap om hur personer som är 55 år och äldre resonerar kring sin bostadssituation och hur deras bostadsval påverkar deras möjlighet att åldras på ett hälsosamt sätt. Kunskapen kan användas för forskning och i det fortsatta arbetet med att utveckla en bostadspolitik som hjälper äldre personer att åldras på ett bra sätt i sin bostad. Kommunala och privata bostadsföretag kan använda kunskapen i sitt arbete med att utforma bostäder som passar äldre personer.

Delstudien inleds under våren 2021. Slutredovisning förväntas ske under 2023.
Kort titelRELOC-AGE delstudie II
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2021/01/012023/12/31

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Fria nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments