RELOC-AGE delstudie III: På rätt plats – utveckling och test av en webbaserad tjänst för boenderådgivning

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Delstudien syftar till att vidareutveckla en webbaserad lösning för boenderådgivning. Forskningsprojektet ska undersöka hur användbar webbplatsen På rätt plats är för kommunala verksamheter.

Metoder
Webbplatsen På rätt plats har utvecklats tillsammans med äldre personer och bostadsaktörer. Målet är att verktyget ska vara ett stöd för äldre personer att planera sitt framtida boende och ta ställning till om de vill bo kvar eller flytta. Delstudien syftar till att vidareutveckla verktyget i samarbete med brukare och två svenska kommuner. Data samlas in genom loggböcker från deltagarna, enkäter och intervjuer samt genom att studera användarbeteende. Materialet kommer att analyseras med kvantitativa och kvalitativa metoder. Studien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten.

Förväntat resultat
Projektet ska ge ny kunskap om hur en webbaserad bostadsrådgivningstjänst fungerar i praktiken. Kunskapen kommer att användas för fortsatt utveckling av tjänsten.

Prototypen kommer att vidareutvecklas under våren 2021 och tester genomförs under hösten 2021. Projektet slutredovisas under 2023. 
Projektet finansieras av Forte, Vetenskapsrådet och LU Innovation.
Kort titelRELOC-AGE delstudie III
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2021/01/012023/12/31

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
  • Sjukgymnastik

Fria nyckelord

  • Housing
  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments