Representation i digitaliseringens tidevarv: Demokratiska konsekvenser av förändrat engagemangi den svenska funktionshinderrörelsen

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Funktionshinderrörelsen är en del av demokratin där personer med funktionsnedsättningar kan utöva inflytande. Hur detta fungerar inom de olika organisationerna är inte särskilt väl studerat. Funktionshinderrörelsen brottas
emellertid med liknande problem som civilsamhället i övrigt: minskat medlemsantal, färre aktiva och svårigheter att rekrytera yngre personer. Mycket engagemang sker numera på internet. C OVID-19-pandemin, med dess ökade fokus på digitalisering och distans, har påskyndat denna utveckling – men vad det innebär på lång sikt är
ännu osäkert. Projektets syfte är således att undersöka vad denna utveckling betyder för legitimiteten i de demokratiska processerna, utifrån forskningsfrågor på tre områden:

1. Digitalisering
a. Hur hanterar traditionella funktionshinderorganisationer de ökande kraven på digitalisering under pandemin och långsiktigt?
b. Varför väljer människor att engagera sig online istället för i organisationer?
c. Vilka likheter och skillnader finns mellan engagemang online respektive inom organisationer?

2. Representation
a. Hur arbetar organisationer med frågor kring representation i relation till minskande medlemsantal och generationsskiftet?
b. Hur hanteras frågor kring representation i online forum?
c. Vilka grupper är representerade respektive inte ur ett intersektionellt perspektiv?

3. Deliberation
a. Hur arbetar organisationer med interna demokratiprocesser för beslutsfattande och inflytande mot bakgrund av ökad digitalisering och minskande medlemsantal?
b. Hur ser processer kring deliberation ut online?
c. Vilka grupper är inkluderade respektive inte ur ett tillgänglighetsperspektiv?

Datainsamlingen består av:
1. En enkät till samtliga svenska nationella funktionshinderförbund (i samarbete med Begripsam)
2. Fallstudier av lokala organisationer
3. Analys av digitala engagemang utanför organisationer

Vi hoppas därmed kunna analysera förändrade demokratiska strukturer, samt upplevda konsekvenser för inflytande och deltagande för personer med funktionsnedsättning.
AkronymDigRep
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/07/012025/06/30

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Malmö universitet: Institutionen för socialt arbete (Medsökande)
  • Center for Clinical Research Dalarna (Projektpartner)
  • Begripsam

Finansiering

  • Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier
  • Övrig annan samhällsvetenskap
  • Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
  • Socialt arbete