Forskning på beslutoförmögna. En rättsvetenskaplig studie av etikprövningslagen och dess tillämpning

Sökresultat