Forskning på beslutoförmögna. En rättsvetenskaplig studie av etikprövningslagen och dess tillämpning

Filter
Antologi (redaktör)

Sökresultat