Forskning på beslutoförmögna. En rättsvetenskaplig studie av etikprövningslagen och dess tillämpning

Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat