Resistans och effekt - om smarta elnät för de många människorna

Projektinformation

Beskrivning

Ett forskningsprogram i samverkan med Chalmers, Linköpings universitet, KTH, Uppsala universitet.

Finansierat av Familjen Kamprads forskningsstiftelse

Visionen för forskningsprogrammet är att lägga grunden för en nyskapande kunskapsutveckling om smarta elnät som kommer de många människorna till del. Utvecklingen av smarta elnät har en potential att ställa om energisystemen i grunden. Det är en infrastruktur som på flera sätt både möjliggör och begränsar ett hållbart vardagsliv. Diskussioner om framtidens energisystem och dess
smarta dimensioner inger förhoppningar såväl som farhågor. Smartheten är inte sällan formulerad i olika termer av hållbarhet, men allt oftare också i form av digitaliserade komponenter och tjänster. Den pågående omställningsprocessen av vårt energisystem innefattar flera intressanta spänningsfält som behöver studeras ur samhällsvetenskapliga perspektiv. Innebörden av smarta elnät behöver diskuteras - i vilka avseenden är de smarta och för vem eller vilka? Det är också viktigt att identifiera bakomliggande intressent, incitament och framväxten av nya affärsmodeller. Sist, men inte minst, behöver utvecklingen av olika tekniker och tjänster analyseras i termer av drivkrafter, nytta och beteendeförändringar på individ-, organisations- och samhällsnivå.

Visionen för forskningsprogrammet “Resistans och effekt: om smarta nät för de många människorna” är att aktivt bidra till samhälls- och beteendeorienterade perspektiv i forskning och utveckling av smarta elnät. Dessa perspektiv ska hjälpa till att utveckla kunskap som ligger bortom ett rent tekniskt kunnande om den grundläggande infrastrukturen. Smarta elnät, som del av ett större energisystem,
är något utöver en fast teknisk infrastruktur. Behovet av ny kunskap, ny teknik och nya tjänster och hur de samspelar är tydligt.

Forskarna vid IIIEE ska titta på hur aktörer på kommunal nivå kan samverka för att utveckla hållbara och smarta elnät i framtiden.
Kort titelsmarta elnät
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/04/012024/05/01

Nyckelord

  • smarta elnät
  • energisystem
  • smarta städer