Resursförstärkt läkemedelsförsörjning inför kris, höjd beredskap och krig

Projekt: Uppdragsforskning

Projektinformation

Beskrivning

Läkemedel är en viktig förnödenhet, såväl för att värna liv och hälsa som i planeringen av det civila försvaret samt stödet till Försvarsmakten. Läkemedelsförsörjning är också sårbar, vilket bl a visar sig genom en ökad frekvens av restsituationer på global nivå, EU-nivå samt inom Sverige.
Syftet med projektet är att i samverkan med de 21 landstingen samt berörda privata och offentliga aktörer skapa en enhetlig syn på vad läkemedelsberedskap innebär och hur en god kontinuitetshantering kan uppnås. Målet är att utveckla ett förslag till hur en redundant läkemedelsförsörjning i Sverige bör genomföras och fungera under en tremånadersperiod.

Projektet finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Projektägare är Socialstyrelsen med Ergonomi och aerosolteknologi, LU, som utförare av projektet.
AkronymRLM
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/01/012019/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Nyckelord

  • läkemedelsförsörjning
  • beredskap
  • kontinuitetshantering
  • resursförstärkning