Projektinformation

Beskrivning

Projektet adresserar utmaningar orsakade av tilltagande turismflöden och dess effekter på hållbarhet i urbana destinationer. Studier av urban turism är generellt underutvecklade och har inte inkluderat ekologisk hållbarhet tillräckligt. Projektet omfattar social, kulturell, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i en destination. Projektet omprövar rollen av turism i städer genom involvering av intressenter inom och utanför turistindustrin från ett mångvetenskapligt perspektiv. Fyra forskningsfrågor besvaras: i) Hur kan urbana utvecklingsorganisationer utveckla hållbara strategier, och hur kan serviceinnovationer och kapacitetsbyggande inkluderas i utvecklingslösningar för en destination? ii) Hur kan medialisering av urbana destinationer användas för att hantera stora turismflöden och vilka kommunikationsstrategier kan användas för att motverka överexponering av destinationer. iii) Hur kan invånares uttryck av antiturism motverkas genom inkluderande
platsmarknadsföringskommunikation och vilka utvecklingsstrategier kan användas. iv) Hur kan ekosystemtjänster användas för att förbättra turism i urbana destinationer och vilken påverkan på ekosystemtjänster måste
övervägas i strategiutvecklingen? Empiriska studier baseras på Helsingborg, Pärnu och Dubrovnik och andra relevanta platser. Slutsatserna påverkar nationella beslutsfattare och planeringsbyråer för turism, regionala
turistorganisationer, lokala intressenter i kommuner, och partnerorganisationer.

Populärvetenskaplig beskrivning

Detta forskningsprojekt motverkar flera av de problem som orsakas av ökad turism till städer. Antalet turister i städer förväntas öka i framtiden och med de problemen som påverkar hållbarheten negativt. Ökad turism skapar problem av olika karaktär och kan inte hanteras med en lösning. Det är därför betydelsefullt att arbeta med flera synsätt på hållbarhet. Det är inte tillräckligt att arbeta endast med ekologisk hållbarhet, utan även sociala, kulturella och ekonomiska perspektiv är viktiga. Projektet omfattar därför flera perspektiv på hållbarhet vilket leder till ett brett arbetssätt för att motverka flera problem med ökad turism i städer. Projektgruppen har samlad kompetens från olika vetenskapliga områden. Forskningsgruppen representerar ämnen som kulturgeografi, tjänstestudier, strategisk kommunikation, trafik och väg ingenjörskap,
miljöstrategi och företagsekonomi.

För att utveckla innovativ kunskap om hur problem som skapas av ökad turism ska motverkas genomförs en studie av turiststaden Helsingborg och dess tvillingstäder Pärnu i Estland och Dubrovnik i Kroatien. Även andra viktiga turiststäder som Stockholm och Köpenhamn kommer att inkluderas i studien. Studien består av fyra olika delprojekt som har olika inriktning.

Det första delprojektet handlar om hur stadsutvecklare kan utveckla hållbara strategier för städer. Delprojektet undersöker hur nya tjänster och förändrade synsätt på kapacitet kan bidra till en ökad hållbarhet. En utgångspunkt för delprojektet är offentliga organisationer och privata företags arbete med att styra flöden av turister inom städer. För att skapa en hållbar turiststad krävs nya
lösningar med analysmetoder, strukturer och strategier.

Det andra delprojektet handlar om hur reklam, andra medier samt turisters och influencers kommunikation påverkar turisters resande. Detta ger en del turistorter mycket uppmärksamhet vilket kan leda till många besökare. Detta är ibland positivt, men kan skapa problem om antalet besökare inte får plats i staden. I detta delprojekt undersöks och utvecklas strategier för hur olika typer
av medier och kommunikation kan användas för att styra antalet turister i en stad eller ändra turisters resor inom en stad. Detta kan leda till mer hållbara städer.

Det tredje delprojektet handlar om hur negativa inställningar mot turister och demonstrationer mot turism ska kunna motverkas genom inkluderande platsmarknadsföringskommunikation. Detta delprojekt avser att utveckla projekt för att inkludera invånarna i utvecklingen av stadens varumärke. Genom
att inkludera invånare i utvecklingen av platser skapas förutsättningar för mer hållbara städer.

Det fjärde delprojektet handlar om hur ekosystemtjänster kan användas för att skapa hållbarhet i turiststäder. Det finns ett ökat intresse för hur ekosystemtjänster kan användas långsiktigt i städer. I delprojektet analyseras, illustreras och visualiseras framtida ekonomiska utveckling vilket skapar förutsättning för mer hållbara städer. Genom att genomföra olika typer av scenarioanalyser av ekosystemtjänster utvecklas en ekologiskt hållbar metod för användare av staden.

I projektet avslutande fas samlas lärdomarna från de olika delprojekten. Detta skapar breda lösningar som kan motverka flera av de negativa effekterna av ökad turism till städer. Generella modeller och metoder med fokus på serviceinnovationer, strategisk kommunikation och miljöstrategier presenteras som viktiga komponenter för att hantera problemen. Kommunikation är ett viktigt verktyg för att göra möjligt kunskapsöverföring och är en väsentlig del av projektet.

Slutsatserna av studien kommer att påverka flera olika aktörer i samhället. Nationella beslutsfattare och planeringsorganisationer för turism kommer att få stöd i att ta fram riktlinjer för städers framtida hållbara utveckling. Regionala turistorganisationer som turism i Skåne och kommunikatörer och stadsplanerare får förslag på hur de kan arbeta med strategisk kommunikation och hållbara tjänster i framtiden.
Kort titelUrban turismutveckling i förnyelse
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/12/032023/11/30

Finansiering

  • FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

  • överturism
  • urban turism
  • serviceinnovation
  • strategisk kommunikation
  • miljöstrategi