Riskfaktorer för fall och fraktur

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Vilka är underliggande orsaker till fall bland de äldre och vilka konsekvenser får individen? Kan nya blodanalyser med bättre säkerhet påvisa allvarliga komplikationer som infektion, konfusion och akut njursvikt?

I en prospektiv kohortstudie inkluderas individer som läggs in på en ortopedisk vårdavdelning pga fallskada (med eller utan fraktur). Blodprover, skattningsformulärer och tester som är kopplade till kända och nya, förmodade faktorer införs i rutinsjukvård. Studiedeltagarna följs upp under ett års tid avseende återinläggningar, nya frakturer och dödsfall.

Fallolyckor bland de äldsta är kopplade till hög mortalitet och morbiditet samt höga samhällskostnader. Teoretiska kunskapen kring riskfaktorer för fall är dels föråldrad, dels är den inte anpassad till den kliniska situation vi har idag. Syftet är att undersöka om vi med kliniskt användbara tester och nya blodprover kan identifiera orsaker och komplikationer till fall, och genom detta förhindra nya fall via riktade åtgärder.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2023/01/012026/12/31

Samarbetspartner

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Ortopedi
 • Geriatrik
 • Infektionsmedicin
 • Urologi och njurmedicin
 • Psykiatri

Fria nyckelord

 • skörhet
 • fall
 • fraktur
 • osteoporos
 • äldre
 • ortogeriatrik