Projektinformation

Beskrivning

Syftet med projektet är att säkra information, erfarenheter och åsikter från lantbrukare i södra Sverige till följd av den extrema torrperioden under 2018. Detta bör av flera skäl ske så snart som möjligt medan upplevelserna är aktuella i lantbrukarnas minne och påverkar deras dagliga arbete och livssituation. Oron för gården, djuren, markerna och framtiden under 2018 års torka skapade stressfyllda situationer och har ställt krav på okonventionella lösningar. För att säkra ett aktuellt underlag till fortsatt forskning och annan kunskapsuppbyggnad kommer vi nu under vinter-/vårsäsongen 2018/19 att fånga lantbrukares och andra rurala näringsidkares erfarenheter och upplevelser av torrperioden 2018. Teoretiskt relateras projektet till olika former av sårbarhet och anpassning till klimatförändringar, bl.a. baserade på IPCC definitioner, men också genom att definiera torka som ett socio-ekonomiskt fenomen. Det akuta behovet har även med det mänskliga minnets funktion att göra. Vi tenderar t.ex. att färga våra minnen genom att förstärka och förminska enskildheter, vilket förstärks över tid. Metoden bygger på enkäter, erfarenhetsutbyte i fokusgrupper och intervjuer i syfte att undersöka hur människor som berördes av torkan upplevde sin situation, vilka åtgärder de vidtog, vilket stöd de fick från samhället och vilka förväntningar de har på samhället samt hur erfarenheterna från torkan påverkade dem i sin syn på sin egen verksamhet.

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/01/012020/06/30

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Social och ekonomisk geografi
  • Geovetenskap och miljövetenskap

Nyckelord

  • torka