Småbrukare och storarrendatorer. Jordbruksutveckling under 1900-talet speglad i en västgötasocken

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Projektet syftar till att belysa centrala drag i den agrara utvecklingen under 1900-talet genom en mikrohistorisk studie av en jordbrukssocken (Ekby) i Västergötland. Fokus i analysen ligger på jordbrukets strukturutveckling och hur den kan förklaras. Vilka produktionsenheter som har bestått och vilka som har lagts ner eller arrenderats ut studeras för att klarlägga vilka mekanismer som var viktiga i strukturomvandlingen av det svenska jordbruket. Analysen kopplas till centrala faktorer som förutsättningar för generationsväxling, jordbrukets mekaniseringsgrad och den statliga styrningen genom lantbruksnämndernas rationaliseringsarbete. Resultatet kommer ge nya perspektiv på den exceptionella strukturomvandling jordbruket genomgick under 1900-talet.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2022/06/012023/12/31