Smart Symbios – samverkan för gemensamma resursflöden

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Syftet med detta projekt är att utveckla smarta symbioslösningar. Smart symbios kopplar samman energi- och materialflöden med syftet att skapa resurseffektivitet och bidra till att skapa innovation och integration i värdekedjan. Framväxande idéer om cirkulära ekonomi implicerar att det finns stor potential att koppla samman många fler flöden och att hitta nya synergier genom att inkludera hela värdekedjor. Smart symbios ska utvecklas vidare genom att kombinera matematisk modellering, nätverksanalys och ervärdesstudier för att analysera gränsytor där inte bara material- och energieffektiva processer möts utan även aktörers intressen och värderingar och där förutsättningar finns för t.ex. gemensamma affärsmodeller. Analysen kommer att göras med normkritiskt perspektiv, leda fram till ett ramverk för smart symbios som innefattar hur resursflöden kan och bör användas ur ett
teknoekonomiskt och klimatperspektiv samt hur nätverk kan användas som resurs för att nå effektiv resursanvändning.

Projektet är en del av Forskarskolan Energisystem och finansieras av Energimyndigheten
Kort titelSmart symbios
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/09/012023/08/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Linköping University
  • Research Institutes of Sweden (RISE)

Finansiering

  • Energimyndigheten

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion